Veelgestelde schadevragen

veelgestelde schadevragen

In deze categorie vindt u alle veelgestelde vragen over de schadeafhandeling. Heeft u een vraag welke u niet kunt terugvinden, dan kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Een medewatersporter heeft mijn bij u verzekerde boot schade toegebracht mag ik hem aansprakelijk stellen?

Neen, u mag geen handelingen verrichten welke mogelijk tegen de wensen van de verzekeraar worden uitgevoerd, komt de verzekeraar tot de conclusie dat door uw handelingen zij in hun belangen zijn geschaad (doorgaans is de schade dan niet meer verhaalbaar) dan kan dit zeker gevolgen hebben voor de uitkering van uw schade.

Ik heb een schadeuitkering gekregen, en dat was onder inhouding van mijn eigen risiko. Nu duurt dit verhaal van mijn schade naar mijn mening te lang. Wat kan ik hieraan doen?

Pleziervaartuigverzekeraars zijn in het vaarseizoen druk doende schades van hun eigen verzekerden af te handelen, zowel die van u, alsmede van die van andere verzekerden van ons kantoor. dat geldt tevens voor de collega verzekeraars/gevolmachtigden. In de meeste gevallen kunnen wij pas tot verhaal van de schade overgaan, nadat wij uw reparatienota hebben ontvangen, want dat is vaak de eis van de tegenpartij. Dus vanaf dat moment kunnen wij aktie ondernemen om de schade te verhalen.

Overigens is het verhalen van uw eigen risiko geen recht dat u heeft, (veelal doen rechtsbijstandverzekeraars dit ook) maar het eigen risiko wordt door ons servicegewijs bij het verhalen van de schade ‘meegenomen’ . Mocht u dit niet wensen dan kunt u dit op het schadeformulier vermelden. Lees daarbij dan ook de consequenties hiervan, welke zouden kunnen zijn dat wij de schade wel kunnen verhalen (zonder uw eigen risiko want dat wilde u zelf regelen) en dat daarna uw verhaal niet slaagt. Wij kunnen hierna niet meer de afhandeling van uw eigen risiko in behandeling nemen, anders dan tegen betaling gezien de extra werkzaamheden. Wij berekenen hiervoor 30% van het verhaalde eigen risiko verhoogd met 21% BTW. Het restant wordt u doorbetaald.

Mijn reparateur heeft een schadebegroting gemaakt, maar ik wil toch elders gaan repareren, mag dat?

U mag uw schade ook bij een andere reparateur laten repareren, maar houdt wel rekening dat de reparateur welke de schadebegroting heeft gemaakt, wettelijk het recht heeft zijn uren hiervoor bij u in rekening te brengen. De uren zijn doorgaans overzichtelijk echter de hoogte van het uurloon van deze reparateur is vaak een punt van discussie.

Houdt wel rekening dat deze kosten niet (aanvullend) door u kunnen worden geclaimd op uw lopende polis.

Ik wil de reparatie van een schade doorschuiven tot de winterstallingsperiode mag dat?

Dat mag, mits er maar geen bijkomende kosten hierdoor worden berekend door de reparateur, en dat de helling- en hijskosten slechts voor 50% wordt vergoed van het door de expert opgenomen bedrag hiervoor. U heeft bij een aanvullende winterstalling niet de kosten van het hellingen en hijsen voor de 2e keer, dus beide partijen nemen 50% voor hun rekening.

Ik heb van Datacombinatie een creditnota en expertiserapport ontvangen, maar op de creditnota staat dat de betaling pas zal plaatsvinden na overlegging van een reparatienota, kan ik dit bedrag niet vooruit ontvangen want misschien repareer ik de schade zelf?

Zoals reeds aangegeven eisen polisvoorwaarden doorgaans een kopie factuur van de reparateur. Indien u zelf gaat repareren dan wordt er tevens een korrektie toegepast op het uurloon begrepen in de schadeopname, want hierin bevinden zich diverse kosten welke u niet heeft zoals boekhouding, bedrijfsauto, huur bedrijfspand, etc. Het NVEP (zie NVEP.nl) heeft voor alle maatschappijen een tarief vastgesteld voor werkzaamheden in eigen beheer van Euro 20,00 per uur.

Ik heb schade opgelopen tijdens een wedstrijd, moet ik dan dit laten lopen via de protestcommissie?

Schades tijdens wedstrijden zijn doorgaans een kluwen van meningen en verklaringen van de eigenaren zelf en van mede-wedstrijdzeilers. Wij dringen er ten zeerste erop aan alle schades tijdens een wedstrijd via de protestcommissie te laten lopen ook al heeft de tegenpartij een strafrondje gevaren, want dat geeft nog niet aan dat deze voor diens verzekeringsmaatschappij aansprakelijk was.

Ik ben vastgelopen en kan op eigen kracht niet loskomen, wat te doen?

Wij adviseren u allereerst een medewatersporter te verzoeken of deze u vlot kan trekken. Lukt dit niet dan is de KNRM de aangewezen partij. Is er dringend hulp nodig dat kan zowel van de KNRM alsmede een professionele hulpverlener hulp worden aanvaard. U heeft hierbij de wettelijke eis om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bij niet dringende zaken adviseren wij u te wachten op de KNRM want in dat geval zullen wij geen eigen risico en verlies no-claimkorting in rekening brengen.

Ik heb tijdens een proefvaart net voor verkoop van de boot schade opgelopen, de potentiële koper wil de boot niet zo accepteren met schade, wat kunnen jullie hierbij betekenen?

Helaas gebeurt dit toch regelmatig. In dit geval meldt u als verzekerde de schade en wordt de uitkering aan de koper gecedeerd, waarbij u afstand doet van schadevergoeding en dat recht overdraagt aan de kopende partij.

Zo kan de transactie gewoon doorgaan daar koper weet dat deze de schade van ons kantoor krijgt vergoed. Heeft u echter een schade welke niet onder de dekking valt dan kunnen wij helaas niets voor u regelen op dit punt.

 

De expert was tijdens de inspectie van de schade aan mijn zeilboot verbaasd, dat de naam op de polis niet overeenstemt met die op mijn zeilboot, wat is hierbij het probleem?

Ja dat is begrijpelijk, want er zijn vele boten van hetzelfde merk en type, en daarom wordt de expert bij diens opdracht naast de aard en omvang van de schade vast te stellen ook gevraagd naar de dagwaarde in relatie tot de waarde op de polis etc. De controle van de naam van uw vaartuig hoort hier ook bij. Mocht de naam van uw vaartuig afwijken van die zoals vermeld op de polis dan adviseren wij u deze per omgaande aan ons kantoor door te geven.

 

Ik ben buiten mijn dekkingsgebied zoals vermeld op de polis geweest, en tijdens deze tocht buiten het dekkingsgebied heb ik schade opgelopen, wordt dit toch vergoed?

Neen, schade buiten het dekkingsgebied komt niet voor vergoeding in aanmerking. Mocht u buiten uw dekkingsgebied dreigen te komen dan is het altijd verstandig dit voor overschrijding van de grens van uw dekkingsgebied ons dit te melden voor een aanpassing van uw polis.

Ik heb tijdens een tocht in Scandinavie een onder water liggende rots geraakt, kan dit in Nederland worden bekeken en gerepareerd?

Niet zo zondermeer, u dient dit voorval direct aan ons kantoor te melden. Gezien de laatste gebeurtenissen met schades aan de kiel, krijgt u in afwachting van de inspectie van de kiel en romp door de expert een vaarverbod. Niet prettig natuurlijk maar zeker ook in uw eigen belang en dat van uw mede-opvarenden.

Ik ben het wel eens met het rapport van expertise, maar ben het niet eens dat op basis van dit rapport er niet tot betaling wordt overgegaan om dat de schade niet gedekt zou zijn, wat zijn mijn mogelijkheden?

U kunt, als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering (bij ons kantoor of elders afgesloten) dan kunt u deze uw klacht voorleggen, welke met verzekeraar hierover kontakt zal opnemen. Tevens bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het KIFID (klachteninstituut) te Den Haag. Deze kan voor partijen een bindende uitspraak doen.

Bij de betaling van mijn schade wordt het eigen risico ingehouden, ondanks dat ik meen niet schuldig te zijn geweest aan de aanvaring. Waarom betaalt u dit eigen risico niet direct aan mij door?

U krijgt altijd in eerste instantie de schade betaald onder inhouding van het eigen risico. Nadat de tegenpartij de schuld heeft erkend en de schade volledig heeft betaald zullen wij u het eerder ingehouden eigen risico doorbetalen.

Wanneer mag ik mijn schade repareren?

Een schade kunt u pas gaan repareren na akkoord van door uw maatschappij benoemde schade-expert of na schriftelijk toestemming van Datacombinatie Yacht Verzekeringen.

Toestemming voor de start van de reparatie wordt door ons kantoor uitsluitend schriftelijk gegeven.

Bekijk voor een uitgebreide beschrijving de pagina Schadeafhandeling

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de bootverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven