Veelgestelde polisvragen

veelgestelde polisvragen

In deze categorie vindt u alle veelgestelde vragen over de schadeafhandeling. Heeft u een vraag welke u niet kunt terugvinden, dan kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Wilt u meer premie besparen ?

Aangezien wij met een groot aantal maatschappijen samenwerken kunnen wij u altijd een passende aanbieding bootverzekering doen.

Premieverschillen kunnen soms oplopen tot 50%, tegen gunstiger voorwaarden.
Hierbij gaan wij ervan uit dat goede voorwaarden voor een lagere premie mogelijk is.

Vraag vrijblijvend een offerte bootverzekering aan en zie wat u kunt besparen zonder inlevering van voorwaarden.

Boot wel of niet registeren in het Kadaster

Een boot is een kostbaar bezit dat u zo goed mogelijk wilt beschermen. Registratie (teboekstelling) in het Kadaster biedt u, óók tijdens de bouw, verschillende voordelen. Bij registratie wordt op de boot een registratienummer (brandmerk) aangebracht dat niet zonder beschadiging kan worden verwijderd. Registratie biedt een betere rechtsbescherming van het eigendom van de boot in het rechtsverkeer. Op bootverzekeringen wordt voor een geregistreerde boot in het Kadaster over het algemeen echter geen premiekorting verleend.

Wat houdt de registratie van een schip bij het Kadaster in?

Registratie van uw boot bij het Kadaster houdt in dat het eigendom van uw schip vast ligt in een openbaar register. In deze registers staan allerlei gegevens over de geregistreerde schepen en uiteraard de namen van de eigenaren. Een geregistreerde boot krijgt een nummer dat voor ieder vaartuig uniek is. Dit nummer, brandmerk genoemd, brengt het Kadaster aan op uw boot.

Voordelen inschrijven Kadaster:

Stel dat bijvoorbeeld uw boot wordt gestolen en te goeder trouw wordt doorverkocht.
De koper welke te goeder trouw heeft gehandeld, is hierbij in het voordeel en zal wellicht de boot mogen behouden indien de boot niet in het Kadaster is ingeschreven.

Een bij het Kadaster geregistreerde boot heeft een registratienummer dat onlosmakelijk verbonden is met de romp. Dat maakt het stelen en het doorverkopen minder aantrekkelijk. Als een schip toch gestolen wordt en ter verkoop aangeboden wordt, dan beschermt dit registratienummer de eigenaar op wiens naam het staat. Dat de nieuwe eigenaar van de gestolen boot ter goeder trouw gehandeld heeft, is niet van toepassing. Kortom, als u uw schip niet bij het Kadaster registreert, is het moeilijk aan te tonen dat een boot  ook daadwerkelijk van u is.

Bovendien komen alleen geregistreerde boten in aanmerking voor een hypothecaire lening.
Zonder registratie bij het Kadaster kunt u geen hypotheek op uw schip afsluiten. Het voordeel van een hypotheek op een geregistreerde boot  is dat u over het algemeen minder rente betaalt dan bij een persoonlijke lening.

Als u uw boot registreert bij het Kadaster kunt u een zeebrief aanvragen. Dit document is een nationaliteitsbewijs en een soort paspoort van uw boot.  Bij binnenkomst in buitenlandse havens dient u dit document te kunnen tonen.

Voor registratie van een boot in het Kadaster is geen tussenkomst van een notaris nodig.
Tussenkomst van een notaris is alleen nodig indien het schip wordt betaald met gelden van de bank.

N.B. Met teboekstelling van uw schip wordt het eigendom niet automatisch aan u overgedragen. Het eigendom van een schip in aanbouw kan namelijk alleen aan u worden overgedragen als dit in het contract met de werf is geregeld en eventuele voorwaarden, die daaraan verbonden zijn, vervuld zijn.

Korting bootverzekering

De maatschappij verleent geen korting op de premie bootverzekering indien de boot is geregistreerd in het Kadaster.

Informatie bij het Kadaster

Ga voor meer informatie van het Kadaster over registratie van boten.

Gaat u het ook bijna geloven? Geen no-claimkorting op uw polis bootverzekering zou goed voor u zijn !
Hoe meer je met een dergelijke stellling adverteert des te meer gaat men het haast zelf geloven.

 

Met regelmaat duiken in de watersportbladen advertenties van verzekeraars op welke stellen dat deze verzekeraars op hun bootverzekeringen geen no-claimkorting hanteren, en dat hun verzekerden bij een schade dus ook niet terugvallen in de no-claimkorting. Dat zou een voordeel van hun polis zijn.

In eerste instantie lijkt dit een interessante optie, maar is dit wel zo interessant?

Even enige nadere informatie:
Gemiddeld meldt iedere watersporter ieder 5,9 jaar een schade (verhaalbaar- en niet verhaalbaar). Bij verhaalbare schades verliest u nooit de no-claimkorting, dat is zo’n 30% van de gemelde schades in een jaar, de overige 70% zijn niet verhaalbare schades.

Nu is het zo dat de meeste maatschappijen na 2 jaar maximale korting een bonusbescherming bieden, dus bij een niet verhaalbare schade verliest u na 2 jaar maximale no-claimkorting geen no-claimkorting, alleen uw bonusbescherming! Dit is bij 55% van alle schades.

Dat is naast de 30% verhaalbare schade nog eens 55% van de verzekerden welke gebruik maken van een bonusbescherming, in totaal dus 85% van verzekerden welke geen last hebben van terugval no-claimkorting.

Uiteindelijk hebben dus slechts de resterende 15% van de verzekerden last van een terugval van de no-claim, dit omdat de schade niet verhaalbaar is, cq. er (nog) geen bonusbescherming (meer) aanwezig is.

Van de 100% watersporters met een schade spreken we dus over een beperkte groep van 15% van de verzekerden welke door pech, meer dan gemiddelde schadeverloop, last hebben van een terugval van de no-claimkorting.

De vraag is nu, waar ligt het voordeel in een verzekeringspolis voor een doorsnee watersporter van het niet terugvallen in de no-claimkorting? Die ligt zeker bij deze 15% van deze watersporters. Deze 15% varen er wel bij, echter dit gaat ten koste van de 85% welke dus niet zouden terugvallen in de no-claimkorting.

Kort door de bocht gezegd, de 15% watersporters met een niet verhaalbare schade in combinatie met geen bonusbescherming (meer), doorgaans omdat er kort daarvoor ook een schade is geclaimd welke niet verhaalbaar bleek, worden bevoordeeld door het feit dat er geen verlies van no-claimkorting is.
Dit betalen de overige 85% van de watersporters welke doorgaans niet terugvallen in de no-claimkorting.

P.S. Wij zijn uitgegaan van onze schadeinformatie 2009, en hebben alle percentages afgerond op 5%.

CE-certificering en win-code (voorheen cin-code of hin-code) op uw boot

Pleziervaartuigen die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan bepaalde regels en voorschriften voor de constructie en uitrusting. Deze staan in Richtlijn 94/25/EC van het Europees Parlement en de Raad. Nederland heeft deze richtlijn opgenomen in de Wet pleziervaartuigen die sinds 1 januari 1997 van kracht is.

Wet Pleziervaartuigen
Sinds juni 1998 moeten nieuwe pleziervaartuigen met een lengte tussen de 2.5 en 24 meter voldoen aan de eisen van de Wet Pleziervaartuigen. Bijzondere vaartuigen, waaronder kano’s, waterfietsen en surfplanken hoeven dat niet.

De wet geeft verplichtingen voor bouwers en importeurs van de pleziervaartuigen op het gebied van de veiligheid. Koopt u als particulier een (nieuw of gebruikt) jacht uit een land buiten de EU, dan bent u zelf de importeur.

Alleen een schip dat volgens de Europese veiligheidsnormen is gebouwd voldoet aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen en mag worden gemerkt met een CE markering.

Een pleziervaartuig dat aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen voldoet is te herkennen aan:

  • een bouwersplaatje met de CE markering aangebracht op een zichtbare plaats vanaf de stuurstand;
  • de CIN code (Craft Identification Number), die aan stuurboordzijde op de spiegel van het vaartuig moet zijn aangebracht; Voorheen werd dit nummer de HIN-code genoemd.
  • Het vaartuig moet met een gebruikershandleiding en een verklaring van overeenstemming (certificaat) geleverd worden.

De CE markering, de CIN code en de gebruikershandleiding zijn wettelijk verplicht. Een verkoper mag u geen nieuw vaartuig aanbieden zonder deze zaken; doet hij dit toch, dan is hij in overtreding, en is er sprake van een economisch delict. U als koper moet zich dan afvragen of het schip wel veilig is en u moet bedenken dat een vaartuig zonder CE markering later slecht te verkopen is.

De wetgever hanteert ontwerpcategorieën CE-A t/m CE-D. Bouwers van pleziervaartuigen dienen hun ontwerp te laten classifiëren bij een bedrijf dat behoort tot de “Aangemelde Instanties” of “Notified Bodies”
De “Wet Pleziervaartuigen” omschrijft de categorieën als volgt:

CE-A: Oceaan, windkracht > 8 Bft en golfhoogte > 4 meter.
CE-B: Zee, windkracht < 8Bft en golfhoogte tussen 2 en 4 meter.
CE-C: Kust, kustwateren, baaien, riviermondingen, meren en rivieren, windkracht tussen 4 en 6 Bft en golfhoogte t/m 2 meter.
CE-D: Beschut op kleine meren, rivieren en kanalen, windkracht t/m 4 Bft en golfhoogte t/m 0,5 meter.

Vanaf januari 2009 moeten pleziervaartuigen van 20 meter en langer bovendien een keuring ondergaan ter verkrijging van een “certificaat van onderzoek”. Het betreft allerlei technische eisen waaraan het schip moet voldoen volgens Europese richtlijnen. Denk aan zaken als reddingsmiddelen, scheepsromp, machinekamer, waterdichte schotten, vluchtluiken, gekeurde gasinstallatie, manoeuvreereigenschappen en stuurinrichting. Het certificaat wordt afgegeven door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Voor bestaande schepen geldt tot 2018 een overgangsregeling om alles technisch in orde te maken of in aanmerking te komen voor een versoepeling van de regels als “bestaand schip”.

Wat zijn de gevolgen van de aankoop van een boot zonder CE markering.
Maar hoe verhoudt zich dit tot bootverzekeringen?
Tot op heden zijn er geen gevallen bekend waarbij verzekeraars een schadeclaim hebben afgewezen, met als reden dat er geen CE-markering aanwezig was. Geen enkele bootverzekering geeft in de polisvoorwaarden hierover een expliciet uitsluitsel. Dit geeft u echter niet de zekerheid dat uw maatschappij in een ingrijpende schade het gegeven van het gemis van een markering niet in haar overwegingen zal betrekken.

Niet voor niets vinden er op beurzen zoals de Hiswa controles plaats op dit punt. Een belangrijk punt is dus de zekerheid van het hebben van een CE-markering, zodat bij verkoop de koper of diens aankoopkeuringsexpert u hierop behoeft te wijzen met de mogelijke gevolgen van dien.

CIN-code (Hin-code)
CIN staat voor Craft Identification Number en is in de plaats gekomen van het HIN (Hull Identification Number). Op ieder nieuw jacht dient te zijn aangebracht een niet-, of althans niet zonder beschadiging, te verwijderen plaatje rechts achter op de romp en op een alleen bij de bouwer/leverancier bekende plaats binnen de romp.

De code bestaat uit 14 posities t.w.:
– 2 letters voor de landencode: NL
– 3 letters, uniek voor de bouwer
– 5 cijfers voor het serienummer
– 1 letter voor de maand van aflevering: A=januari t/m L=december
– 1 cijfer voor het laatste cijfer van het productiejaar: 2010 = 0
– 2 cijfers voor de 2 laatste cijfers van het modeljaar: 2011 = 11
Het modeljaar kan nooit een jaartal vóór het bouwjaar zijn. Afspraken zijn dat het modeljaar een periode is van 12 maanden waarbinnen het betreffende vaartuigtype wordt geacht te zijn verkocht. Bij bouwjaar 2010 kan dus alleen 10 of 11 vermeld worden.

Een bootverzekering afsluiten

  • U vraagt via ons kantoor een vrijblijvende offerte bootverzekering aan.
  • U kiest het product dat u wenst af te sluiten.
  • U vult een aanvraagformulier bootverzekering in op papier of indien mogelijk online via www.aanvraagformulier.net en stuurt dit formulier terug naar ons kantoor.
  • Indien de maatschappij uw aanvraag accepteert wordt er een polis opgemaakt welke aan u zal worden toegezonden.
  • Binnen 14 dagen na ontvangst van de polis heeft u de mogelijkheid om zonder opgaaf van reden gebruik te maken van de bedenktijd. Indien er volgens de wet sprake is van verkoop op afstand, dan heeft u een herroepingsrecht van 14 dagen.
  • Naast bootverzekeringen kunnen wij u een offerte doen voor aanvullende verzekeringen zoals een rechtsbijstandverzekering op het water of een reisverzekering.

Inspectie boot

Wilt u een gebruikte boot kopen, dan is het aan te raden uw boot voor aankoop te laten inspecteren, en wel om volgende redenen:

– Onderhandelingspositie bij de koop
– Gebreken komen aan het licht voordat de koop is gesloten
– Bij een mogelijk toekomstig geschil kunt u aantonen aan uw onderzoeksplicht te hebben voldaan

Bij het kopen van een gebruikte boot is het van groot belang inzicht te hebben in eventuele gebreken van de boot, ten eerste aangezien een meegekochte schade niet is verzekerd op de bootverzekering. Ten tweede aangezien u duidelijkheid wilt over eventuele gebreken en hiermee gepaard gaande extra kosten.
U kunt hiermee rekening houden met het aankoopbedrag. Immers, voor een boot in een perfecte staat zult u meer geld over hebben, dan voor een boot met allerlei gebreken.
U wilt immers nog jaren met de boot zonder problemen varen !

De wetgever heeft bepaald dat de verkopende partij een meldingsplicht heeft.
Dit houdt in dat alle hem bekende gebreken aan een schip moeten worden medegedeeld aan de koper.

Deze meldingsplicht geeft de koper echter geen 100% zekerheid omdat de verkoper wellicht niet op de hoogte is van een gebrek aan de boot.
Ook kan de verkoper simpelweg ontkennen van een gebrek op de hoogte te zijn geweest.

De wetgever zegt dat de verkoper niet hoeft in te staan voor verborgen gebreken, maar alles moet melden wat hem bekend is qua defecten/gebreken, al of niet verborgen. Een expert kan/moet alle gebreken vinden, maar het zal moeilijk tot onmogelijk zijn als de zaken met opzet worden verborgen. Indien later een gebrek naar voren komt, staat men met een keuringsrapport toch veel sterker bij de rechter.

De verkoper heeft weliswaar meldingsplicht, maar de koper moet alle moeite hebben gedaan om mogelijke gebreken te vinden, dit noemen we onderzoeksplicht. Het laten keuren door een deskundige is beter dan een goede vriend die er alles van weet… Denk er echter aan dat een VERBORGEN gebrek ook voor de expert verborgen is en het is een misverstand dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het financieel verhalen op de verkoper is theoretisch mogelijk, maar beslist geen sinecure. Er zal bewezen moeten worden dat hij of zij bekend was met het gebrek en dit gebrek BEWUST verborgen gehouden heeft en laten we eerlijk zijn…, dat is bijna onmogelijk.

Het is dus zeer aan te raden het schip welke u op het oog heeft te laten inspecteren. Dit behoedt u voor grote tegenvallers en geeft u de zekerheid dat uw beoogde investering een goede is.

Laat u de boot inspecteren, laat u dan vooral niet adviseren in expertkeuze door de verkopende partij of makelaar. Geef altijd zelf opdracht voor een inspectie en niet de verkopende partij of makelaar.

Vaak kan tegen geringe kosten naast inspectie ook een taxatie plaatsvinden. Dit kan voor bootverzekeringen voordelen hebben: Indien het rapport wordt goedgekeurd door de maatschappij wil de maatschappij vaak voor de duur van 3- of 4 jaar de clausule vaste taxatie op de polis opnemen.

Bedenk ook dat het lidmaatschap van de Hiswa geen kwaliteitswaarborging inhoudt. Voordeel van een Hiswa-lid is wel dat er een geschillencommissie voor aangesloten keurders is.

Tot slot een belangrijk punt, alvorens opdracht te verstrekken aan een keurder, dient u zijn voorwaarden grondig te lezen.

Wat te denken van een mastschade enkele dagen na keuring, waarbij u later tot de conclusie komt dat in de voorwaarden staat dat de keuring van de mast tot 2 meter vanuit het dek wordt gedaan en niet meer dan 2 meter!

Met regelmaat komt de vraag naar voren of het afsluiten van een bootverzekering verplicht is.

Vaak wordt verwezen naar de verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen. Deze verzekering is inderdaad verplicht uit hoofde van de WAM, echter dit geldt niet bij een pleziervaartuig. Nu zijn er wel kleine overlappingen in de dekking met een particuliere AVP verzekering (Aansprakelijkheids Verzekering Particulier), maar daarbij gelden maximale waarden voor wat betreft een eventueel zeiloppervlak (16m2) en het motorvermogen (4pk). Mocht u zich op uw AVP verzekering willen verlaten bij schade aan derden dan is het vooraf lezen van uw polisvoorwaarden AVP zeker aan te raden. Er wordt o.a. ook een opdeling gemaakt tussen letselschade en materiele schade.

Nu doen zich omstandigheden voor waarbij het naast de financiele dekking het gemakkelijk is dat er een verzekering aanwezig is. Zo vragen wedstrijdorganisaties, maar ook jachthavenexploitanten, winterstallingsbedrijven regelmatig om een bewijs van verzekeringen, en deze vraag komt ook regelmatig vanuit de watersportverenigingen.
Soms wordt zelfs een vaarvergunning gekoppeld aan het hebben van een bootverzekering, zoals op de Brielse Maas.

Maar nogmaals, als u meent de schade uit hoofde van uw wettelijke aansprakelijkheid, of uw schade aan de boot uit eigen middelen te kunnen betalen, zal niemand u verplichten om een bootverzekering af te sluiten. Vergeet echter niet dat het bij een letselschade vaak om zeer grote bedragen gaat.

In het door Team Vier in opdracht van de Europeesche Verzekeringen uitgevoerd onderzoek over bootverzekeringen bij booteigenaren komen in dit rapport toch wel bijzondere conclusies naar voren over het al dan niet verzekerd zijn.

Rapport onderzoek bootverzekering

Een groot aantal verzekerden blijkt niet veel te weten over de gevolgen van het al dan niet verzekerd zijn. Dat dit grote gevolgen kan hebben, kunt u lezen uit bijgaande uitspraak in een zaak waarbij de boot door brand is verloren.

Uitspraak BG1557

Ons advies is dan ook in samenspraak met een deskundige te bepalen, of, en zoja voor welke verzekering u wilt kiezen.

N.B. In diverse andere landen geldt wel een verzekeringsplicht voor boten. Deze verplichting geldt ook voor buitenlanders die in deze landen varen.

Let op bij een doorlopende reisverzekering.

Wij maken u erop attent dat de meeste doorlopende reisverzekeringen slechts dekking geven voor de periode waarvoor een boekingsformulier kan worden overlegd. Dit is dus nooit het geval bij het gebruik van uw zeil- of motorboot. Wij adviseren u in de polisvoorwaarden na te gaan of dit wellicht ook bij uw doorlopende reisverzekering van toepassing is.

Mocht uw huidige verzekeraar u berichten dat, ondanks dat dit in de polisvoorwaarden staat vermeld, zij hier in uw geval geen beroep op zullen doen, laat dit dan altijd op de polis aantekenen, en houdt dan ook in de gaten dat bij hernieuwde toezending van de polis dit steeds weer op de polis wordt vermeld.

Ons kantoor kan u een doorlopende reisverzekering aanbieden waarbij er geen beroep wordt gedaan op een boekingsformulier, doch daarin staat vermeld dat indien de beoogde duur van de reis langer dan 24 uur is, er dekking is uit hoofde van de polis.

Wij adviseren u uw huidige polis hierop na te zien omdat wij ieder jaar worden geconfronteerd met verzekerden welke tijdens een vakantie een beroep doen op een doorlopende reisverzekering en men direct al wordt geconfronteerd met bovenstaande vereiste, hetgeen een teleurstelling kan inhouden qua dekking.

Sommige maatschappijen verzekeren een volgboot of trailer binnen bepaalde grenzen gratis mee. Dat een volgboot of trailer op bepaalde bootverzekeringen gratis zijn meeverzekerd, houdt dit echter niet in dat u de aankoop van een (andere) volgboot of trailer niet hoeft door te geven.

Volgboten en trailers zijn uitsluitend op een polis bootverzekering meeverzekerd indien deze op het polisblad staan vermeld. Staat de volgboot of trailer niet op de polis vermeld, dan is er ook geen dekking.

Let tevens op de beveiligingseisen welke door de maatschappij worden gesteld. Maatschappijen gaan uitsluitend akkoord met gecertificeerde sloten. Per maatschappij gelden hiervoor andere eisen. De meeste maatschappijen gaan akkoord met SCM- of VBV goedgekeurde sloten. Bij aanschaf van deze sloten krijgt u een kaart, welke u bij diefstal van de boot, motor of trailer dient te overleggen.

SCM goedgekeurde sloten kunt u vinden op www.scm.nl, VBV goedgekeurde sloten kunt u vinden op de website www.isbeveiligd.nl.

– Mocht u een klacht hebben over ons kantoor, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U kunt deze klacht op de volgende manier melden:

Per fax
Per post
Per e-mail
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Tevens kunt u zich wenden tot de betrokken maatschappij teneinde aldaar uw klacht in te dienen.

Als u het met onze oplossing niet eens bent, dan kunt u een klacht indienen bij het KiFid (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening). Hier kunt u de uitkomst van alle afgehandelde zaken in 2010 van het KiFid nalezen. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

– Mocht u een klacht hebben over de verzekeringsmaatschappij, dan kunt u uw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

U stuurt de klacht naar ons kantoor (per fax, post of e-mail) en wij zorgen dat uw klacht bij de juiste maatschappij terecht komt.
U stuurt uw klacht rechtstreeks naar de maatschappij.
In de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij staat aangegeven welke mogelijkheden u heeft.

Vaak blijkt dat verzekerden aan boord van de boot zijn gaan wonen zonder ons kantoor/ de verzekeraar hierover te informeren.

Graag maken wij u erop attent dat verzekeraars het wonen aan boord van een pleziervaartuig als risicoverhogend beschouwen, en hierover aanvullende afspraken wil maken met verzekerde.
Soms kan men volstaan met een extra eigen risiko, soms heeft het wonen aan boord premiegevolgen. Dit verschilt per bootverzekering.

Het niet informeren van dit soort voor maatschappijen risicoverhogende factoren kan gevolgen hebben bij een schade. Mocht u vergeten zijn dit te melden dan verzoeken wij u met ons kantoor kontakt op te nemen.

Houdt u er rekening mee dat in een groot aantal voorwaarden van bootverzekeringen permanente bewoning van de dekking is uitgesloten.

Polisvoorwaarden stellen als eis dat u direct na het ontstaan van schade, of het constateren van een schade de maatschappij cq. ons kantoor hierover informeert.

U kunt dan ook, uitsluitend voor het melden van schade, ons kantoor 24/7 bereiken op telefoonnummer 0113-370370.

Ga nooit zonder overleg tot raparatie over, want de maatschappij wil van geval tot geval een expert benoemen teneinde aard en omvang van de schade vast te stellen. Het niet tijdig melden van een schade, of het repareren zonder overleg kan financiele gevolgen hebben bij de schadeafhandeling.

Met regelmaat blijkt dat verzekerden, zonder dit zich te realiseren zich buiten het op de polis van de bootverzekering vermelde dekkingsgebied hebben begeven.

Ook komt het steeds vaker voor dat verzekerden de boot laten overwinteren buiten Nederland.

Mocht dit niet op de polis van de bootverzekering zijn vermeld, dan kan dit gevolgen hebben voor de dekking, daar sommige bootverzekeringen een beperking kennen qua duur of qua periode waar het gaat om verblijf buiten Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat verzekerden, om velerlei redenen en in het bijzonder gebrek aan opslagruimte thuis, of er tegenop zien de boot leeg te halen. Ondanks het feit dat verzekeraars van bootverzekeringen eisen stellen, haalt slechts zo’n 60% de boot conform de eisen van de maatschappijen leeg tijdens de winterstalling.

Mocht u de gemakkelijk te verwijderen inventaris niet van de boot hebben gehaald en er vindt bijvoorbeeld een diefstal plaats, dan kunnen maatschappijen u verwijzen naar de polisvoorwaarden van de bootverzekering met alle mogelijke financiele gevolgen van dien. Wij dringen er dan ook sterk op aan, de gemakkelijk te verwijderen zaken van boord te halen, wanneer u tijdens het winterseizoen niet vaart.

Mocht uw boot in het water blijven liggen dan adviseren wij u tevens de afsluiters (met uitzondering die van de kuiplozing) dicht te draaien, en rolfokken met de hoezen te verwijderen.

Aangezien nagenoeg alle bootverzekeraars solozeilen in combinatie met een dekkingsgebied Caribische Zeeën en werelddekking van de dekking uitsluiten ontvangen wij vaak de vraag of wij mogelijkheden hebben voor solozeilen.

De reden dat bootverzekeraars solozeilen op de bootverzekering vaak in de polisvoorwoorden van de dekking uitsluiten is dat één persoon langdurig op de boot aanwezig is. Mocht de schipper uitvallen, dan kan niemand de boot meer veilig naar een haven terugbrengen, met alle gevolgen van dien.

Vraag blijft dan waarom de verzekeraars geen WA-dekking willen verlenen.
Aangezien op de WA-dekking van bootverzekeringen vaak ook de bereddingskosten en de kosten van berging en opruiming (indien door de overheid bevolen) zijn meeverzekerd, blijft dit voor de meeste maatschappijen een onaanvaardbaar risico. Daartegenover staat dat de premie voor een WA-verzekering relatief laag is.

Om deze reden kunnen wij maar voor een zeer beperkt aantal solozeilers een offerte bootverzekering toezenden.

Uw volgboot op een aparte polis of op de polis van de hoofdboot ?

Vaak wordt een volgboot bijgevoegd op de polis van de hoofdboot.
Maar is dit wel zo verstandig ? De afweging dient gemaakt te worden op basis van onder andere de volgende punten.

1. Volgboot op polis van de hoofdboot is vaak goedkoper.
Een aparte polis is duurder, vaak ook ten gevolge van een minimumpremie. Veel maatsachappijen kunnen een volgboot tegen geringe kosten of zelfs zonder kosten op de polis opnemen.

2. Gebruik volgboot
Wij krijgen regelmatig het verzoek om de meest exotische boten als volgboot bij de hoofdboot te laten opnemen. Om deze reden hebben veel maatschappijen een aantal richtlijnen opgesteld om te bepalen of een boot wel als volgboot kan worden opgenomen.

Veel gebruikte richtlijnen:

– een volgboot dient in de meeste gevallen permanent ten dienste van de hoofdboot te worden meegevoerd.
– De lengte van de volgboot mag niet groter zijn dan de grootste breedte van de hoofdboot.
– Maximaal motorvermogen van de motor volgboot 10 pk.

3. Eigen risico
Veel maatschappijen hanteren op de polis van de bootverzekering voor de volgboot hetzelfde eigen risico als voor de hoofdboot.
Heeft u een hoog eigen risico voor de hoofdboot, dan zal er in geval van een gedekte schade aan de volgboot ook maar weinig uitgekeerd worden.
Andere maatschappijen houden voor een volgboot een lagere eigen risico aan, zoals Reaal met een standaard eigen risiko bijboten van Euro 45,00.

4. Terugval no-claimkorting in geval van een schade
Er wordt relatief veel schade gemeld aan volgboten. Het gaat hier in veel gevallen om diefstalschade.
Meld u een schade aan de volgboot, heeft dit dan invloed op de no-claimkorting van de polis met hierop de hoofdboot ? In dit geval zal het vaak zo zijn dat het claimen van de schade aan de volgboot weinig zin heeft, en begrijpt u nu waarom het meeverzekeren van een bijboot soms gratis gebeurt ?

De vraag of het verstandig is de volgboot op een aparte polis te verzekeren of bij de hoofdboot te voegen is dus geheel afhankelijk van de polisvoorwaarden en uw omstandigheden.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen kent de voorwaarden van de verschillende bootverzekeringen en kan de voor- en nadelen voor u inzichtelijk maken.

Voorlopige dekking bij een boot verzekering: verzekerd of niet?

Bij het aanvragen van een bootverzekering, ontvangt u vaak eerst een voorlopige dekking. Maar hoe voorlopig is die dekking ? En bent u dan wel of niet verzekerd ? We leggen graag uit hoe ‘voorlopig’ een voorlopige dekking is.

Een voorlopige dekking wordt meestal afgegeven door uw tussenpersoon bij wie de boot verzekering is aangevraagd. Zo’n tussenpersoon kan bijvoorbeeld Datacombinatie Yacht Verzekeringen zijn. Maar soms geeft de bootverzekeraar deze zelf af. Als tussenpersoon mag Datacombinatie Yacht Verzekeringen een voorlopige dekking afgeven binnen bepaalde richtlijnen van de verzekeraar. De boot mag bijvoorbeeld niet te duur of te snel zijn. En er mag niet teveel schade zijn geweest. Voldoet u niet aan die voorwaarden dan overleggen wij met de verzekeraar.

Heeft u bewust verkeerde informatie gegeven bij het aanvragen van de boot verzekering dan mag de verzekeraar een uitzondering maken. Hij kan alsnog besluiten uw aanvraag niet te accepteren. Maar dat mag alleen als de verzekeraar u ook niet had geaccepteerd als u wel direct de juiste informatie had gegeven. De voorlopige dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat u dus eigenlijk onverzekerd bent geweest in die periode. Heeft u toen schade gehad ? Dan kan de verzekeraar besluiten deze niet te vergoeden.

Goedkeuren van de aanvraag bootverzekering

Bij Datacombinatie Yacht Verzekeringen weet u vaak al binnen een paar uur waar u aan toe bent. De verzekeraar bekijkt in die periode de aanvraag. Zij controleren in verschillende systemen of u de aanvraag wel eerlijk hebt ingevuld. Als alles in orde is, krijgt u de polis thuisgestuurd. De voorlopige dekking is dan definitief, en omgezet in een polis.

Vindt de verzekeraar wel iets waardoor hij u niet wil verzekeren ? Of vindt hij de boot te snel en denkt hij dat u misschien meer schade maakt dan een ander ? Dan kan de verzekeraar uw aanvraag afwijzen. De beslissing om de boot wel of niet te verzekeren ligt altijd bij de verzekeraar. Een boot verzekeraar is niet verplicht uw boot te verzekeren.

Afgewezen
Wordt uw aanvraag toch afgewezen ? Dan laten wij dat zo snel mogelijk weten. Ook gaan we op zoek naar een andere bootverzekering. Aangezien ons kantoor meerdere bootverzekeringen van verschillende maatschappijen kan aanbieden, zullen er in een aantal gevallen toch mogelijkheden zijn uw boot te verzekeren. Heb je bewust bepaalde zaken niet verteld dan is het lastig om ergens anders de boot te verzekeren.

Wat houdt een aftrek nieuw voor oud in?

Op sommige bootverzekeringen wordt een aftrek nieuw voor oud toegepast.
Wordt er op een schade een aftrek nieuw voor oud toegepast, dan houdt dit in dat je bij schade minder uitgekeerd krijgt dan de hoogte van het schadebedrag. Dit heeft als reden dat de waarde van het verzekerde object stijgt vanwege een reparatie of een vervanging.
Stel dat u een mast heeft van 15 jaar oud, welke door een gedekt evenement dient te worden vervangen.

Er zal een nieuwe mast op de boot dienen te worden gezet. Aangezien de oude mast 15 jaar oud was en de mast welke hiervoor in de plaats komt, veronderstelt de maatschappij dat er een verbetering plaatsvindt. Aangezien het idee van verzekeren is dat u schadeloos wordt gesteld, maar dat u van een geclaimde schade niet beter van mag worden, houden een aantal maatschappijen rekening met een aftrek nieuw voor oud.

Een schade kan worden onderverdeeld in een arbeidsfactor (wat kost het monteren/plaatsen van de mast) en een materiaalfactor (wat kosten de mast zelf).
Houdt u er rekening mee dat in nagenoeg alle polissen met een aftrek nieuw voor oud staat aangegeven dat uitsluitend over de materiaalfactor een aftrek wordt toegepast. Op de arbeidsfactor niet.
Juist om deze reden zullen de verschillen in uitkering tussen “wel een aftrek nieuw voor oud” en “geen aftrek nieuw voor oud” qua uitkering niet zo groot zijn daar het dure uurloon, waarop geen aftrek plaatsvindt hard aantikt in een schadebedrag.

De verhalen die vaak de ronde gaan dat in geval van een gedekte schade met aftrek nieuw voor oudregeling er door deze regeling geen uitkering plaatsvindt kan dus ook niet juist zijn.

Wij kunnen u ook polissen aanbieden “zonder een aftrek nieuw voor oud”. Dus voor iedereen kunnen wij de gewenste bootverzekering aanbieden.

Ons kantoor werkt op basis van execution only.

Mocht u via ons kantoor een verzekering afsluiten, dan is er geen sprake van advies.
Bij het afsluiten is, aangezien het geen advies betreft, sprake van Execution only.
Zelf bent u verantwoordelijk voor de keuze van verzekering, alsmede voor de afstemming
op uw persoonlijke situatie. Twijfelt u over dekking, voorwaarden of iets anders,
aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes.

Vaste taxatie (deskundigentaxatie)

Een veel voorkomend misverstand is dat verzekerden aannemen, dat bij totaal verlies van het yacht (yacht is er niet meer of het yacht is uit kostenoverweging total loss) het verzekerde bedrag van de polis wordt uitgekeerd.
Dit is niet altijd het geval. Het verzekerde bedrag op de polis is de MAXIMALE UITKERING maar niet DE UITKERING.

Na een schade met totaal verlies zal aan een expert worden gevraagd, de waarde op het moment van het ongeval te bepalen, en deze waardebepaling is voor maatschappijen de basis van de schadeuitkering. Het probleem is, dat verzekerden achteraf vernemen welk bedrag de expert heeft vastgesteld, en dus ook welk bedrag de maatschappij wenst uit te betalen.

Dit voorkomt u met vaste taxatie (deskundigentaxatie)!
Hierbij wordt het yacht iedere drie, vier jaar of vijf jaar (afhankelijk van de maatschappij) getaxeerd waarvan de kosten voor uw rekening komen. Sommige maatschappij vergoeden de kosten van de vaste taxatie mits dit een rapport is dat door desbetreffende maatschappij wordt geaccepteerd. Met het rapport van de expert zal de maatschappij u willen bevestigen op de polis dat de getaxeerde waarde voor een periode van drie, vier of vijf jaar ook wordt uitgekeerd bij totaal verlies.
Dit is wettelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, art 960. Zo is een stuk onzekerheid tegen geringe kosten omgezet in ZEKERHEID.

Daar ca. 40% van de verzekerden het jacht meer dan 20% te hoog verzekerd hebben, zult u begrijpen dat niet alle maatschappijen staan te trappelen vaste taxatie te regelen op haar polissen, daar uw premie bij vaste taxatie ook wordt berekend over het getaxeerde bedrag, en dus ook over de uitkering. Te hoge verzekerde bedragen, en derhalve teveel betaalde premie voorkomt U er dan ook mee.

Indien u uw jacht binnen Nederland laat taxeren door:
Vijzelaar Expertise te Alkmaar Tel: 072-5615052
dan bedragen uw kosten € 250,00 excl. BTW.
De kosten van taxaties van schepen langer dan 15 meter, eigenbouw en one-off zijn op aanvraag.

Wij maken u erop attent dat bovenstaande taxatie geen verplichting is doch dat een taxatie grote zekerheid biedt bij een eventuele totaal verliesschade.
De bovenstaande regeling is terug te vinden in het BW 7:960.

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de pleziervaartuigverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven