Begrippen bootverzekeringen

De kleine lettertjes​​

Door watersporters worden de “kleine lettertjes” vaak niet gelezen. Indien deze wel gelezen worden, dan roepen bepaalde termen in de polisvoorwaarden vaak vragen op. Hieronder treft u een uitleg over veel voorkomende begrippen in relatie tot een bootverzekering. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Aftrek nieuw voor oud

Op steeds meer polissen wordt geen aftrek nieuw voor oud toegepast. Maar wat is een aftrek nieuw voor oud precies?

Aftrek nieuw voor oud
Indien de verzekeraar na een schade een aftrek nieuw voor oud toepast, dan betekent dit  dat u bij een schade minder uitgekeerd krijgt dan de hoogte van het schadebedrag. Dit heeft als reden dat de verzekeraar er vanuit gaat de waarde van het verzekerde object stijgt vanwege een reparatie of een vervanging van een onderdeel.
Er worden bij reparatie normaliter immers nieuwe onderdelen gebruikt ter vervanging van oudere onderdelen.

Voorbeeld
Stel dat uw mast inmiddels 20 jaar oud is en door een gedekte schadegebeurtenis dient te worden vervangen.

Op het vaartuig zal een nieuwe mast worden geplaatst. Omdat de beschadigde mast in dit voorbeeld een leeftijd heeft van 20 jaar, gaat de verzekeraar er vanuit dat er een verbetering plaatsvindt.

De bedoeling van een verzekering is dat u schadeloos wordt gesteld en dat u niet beter mag worden van een verzekering. Door een aftrek nieuw voor oud toe te passen wordt u schadeloos gesteld en wordt u er niet beter van (door geen aftrek nieuw voor oud toe te passen wordt het vaartuig immers meer waard)

Berekening van de aftrek nieuw voor oud
Op veel van de polissen bootverzekering welke wij hanteren wordt geen aftrek nieuw voor oud toegepast, wat natuurlijk zeer gunstig is. Wij horen vaak van offerteaanvragers welke wel een aftrek nieuw voor oud op de polis hebben dat zij van medewatersporters te horen hebben gekregen dat verzekeraars niets uitkeren indien er sprake is van een aftrek nieuw voor oud, omdat het onderdeel te oud is.

Een schade kan worden uitgesplitst in een factor arbeid (kosten voor het monteren of plaatsen van de mast) en de factor materiaal (wat kost de mast). Wij wijzen u erop dat in bijna alle polissen met hierin de regeling dat er wel een aftrek nieuw voor oud wordt toegepast staat vermeld dat alleen over de factor materiaal een aftrek wordt toegepast. Op de arbeidsfactor wordt doorgaans geen aftrek toegepast.

Omdat uurlonen een steeds groter deel van de schade bedragen, zullen de verschillen in uitkering tussen een polis met hierop wel een aftrek nieuw voor oud en een polis zonder aftrek nieuw voor oud qua uitkering steeds kleiner worden.

Kiest u voor een polis zonder een aftrek nieuw voor oud dan liggen doorgaans de premie hoger ten opzichte van een polis waarop wel een aftrek wordt toegepast.

No blame no claim

In beginsel geldt op de bootverzekering dat een niet volledig verhaalde schade van invloed is op uw no-claimkorting. Een no-claimkorting is bedoeld om verzekerden te belonen in verband met het niet claimen van schade op de polis.

Er zijn een aantal situaties te bedenken waarbij een verzekerde geen of weinig invloed heeft op de schade. En waarom zou een verzekerde dan gestraft moeten worden omdat hij een schade claimt!

Enkele verzekeraars hanteren om deze reden de no-blame no-claim regeling. In het kort komt het erop neer dat verzekeraars in de polisvoorwaarden opnemen dat bepaalde schadeoorzaken nooit invloed hebben op de no-claimkorting.

Grote premieverschillen

Dit kan een groot voordeel zijn in vergelijking met verzekeraars welke geen no blame no claim regeling kennen, omdat u vaak pas na meerdere jaren weer de maximale no-claimkorting heeft bereikt.

Vaste waardedekking

Is er niets in uw polis geregeld over de hoogte van de uitkering bij een gedekt totaal verlies, dan heeft u in Nederland een zogenaamde “open polis”. Dit houdt in dat u achteraf pas weet van welk bedrag de verzekeraar uitgaat als basis van de schadeuitkering. De op de polis genoemde verzekerde som behoeft dus niet gelijk te zijn aan dit bedrag, omdat na een totaal verlies pas zal worden vastgesteld wat de dagwaarde was net voor het moment van totaal verlies. Er zal echter niet van een hoger bedrag worden uitgegaan dan de verzekerde som op de polis.

In sommige polisvoorwaarden verschaft de verzekeraar u meer zekerheid, door een vaste waarderegeling op te nemen.
In deze vaste waarderegeling wordt meestal aangegeven dat bij een gedekt totaal verlies de verzekeraar als basis van de schadeuitkering zal uitgaan van de verzekerde som op de polis.

De verzekeraar heeft echter wel bepaalde mogelijkheden van de vaste waardedekking af te wijken, bijvoorbeeld indien de verzekerde som erg afwijkt van de dagwaarde net voor het moment van totaal verlies.
Een clausule deskundigentaxatie verschaft u om deze reden meer zekerheid, omdat de mogelijkheden van de clausule deskundigentaxatie af te wijken kleiner zijn.

Eigen gebrek en gevolgen eigen gebrek

Veelal krijgen wij de vraag wat wordt verstaan onder schade door een eigen gebrek. Is dit een gebrek van de verzekeringnemer bij het onderhoud van de boot of is dit iets anders? En wat is er op de polis verzekerd? Het eigen gebrek zelf of de gevolgen? Wij gaan in het kort in op het eigen gebrek op de bootverzekering.

Eigen gebrek is wettelijk niet verzekerd
Artikel BW 7:951 is er duidelijk over. Het eigen gebrek welke wordt onderverdeeld in een tweetal schadeoorzaken is van de dekking uitgesloten. Het onderscheid hierin is:

  • Schade die is veroorzaakt door de aard van de zaak
  • Schade die is veroorzaakt door de hoedanigheid van de zaak (een slechte eigenschap die de zaak niet behoorde te hebben)

Gelukkig mogen verzekeraars afwijken van dit wetsartikel. Tussen polissen zien wij grote verschillen van aanbieders die hier wel of niet van afwijken.

Onderscheid eigen gebrek zelf en gevolgschade eigen gebrek
Veel aanbieders vergoeden uitsluitend de gevolgschade van een eigen gebrek en niet het eigen gebrek zelf. In de polisvoorwaarden komt u vaak tegen dat “de gevolgen van een eigen gebrek verzekerd zijn”. Vaak is dan het eigen gebrek zelf niet verzekerd!

Onderscheid in soorten eigen gebrek
Als aanbieders al het eigen gebrek meeverzekeren, dan wordt nagenoeg altijd de aard van de zaak uitgesloten. Het is daarom altijd goed om in de polisvoorwaarden na te lezen wat een aanbieder verzekert. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan veroudering, normale slijtage, verrotting, etc.

Een menselijke fout, is dat ook een eigen gebrek?
Wordt de boot niet winterklaar gemaakt of vergeet u olie bij te vullen? Dit wordt niet onder een eigen gebrek verstaan. Ook al is het eigen gebrek op uw polis verzekerd, dan betekent dit dus ook nog niet dat de hieruit voortvloeiende schade op uw polis is verzekerd!

Links over dit onderwerp

Vervanging manchet saildrive

Is uw boot voorzien van een saildrive, dan dient het manchet van de saildrive periodiek te worden vervangen. Verzekeraars verwachten van u dat u tijdig voor vervanging zorgdraagt. Hierbij wordt vaak uitgegaan van de vervangingstermijn welke door de fabrikant is opgegeven. Vaak is deze gesteld op vervanging elke 7 jaar.
Ontstaat er schade aan uw vaartuig in verband met het niet tijdig vervangen? Dan loopt u de kans dat de verzekeraar uw schade afwijst.

Verlenging vervangingstermijn saildrive manchet

Enkele aanbieders hebben aangegeven de vervangingstermijn van het manchet van de saildrive te willen verlengen naar 15 jaar. Dit is een aanzienlijke kostenbesparing voor de watersporter. Waar de ene watersporter na 14 jaar aan zijn derde manchet toe is, varen andere watersporters nog met het eerste manchet!

WA-dekking

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. In Nederland begint de dekking vaak met uitsluitend WA, wat kan worden uitgebreid naar:
– WA+Brand
– WA+Diefstal
– WA+Brand/Diefstal
– WA+Casco Basis/Beperkt
– WA+Casco Uitgebreid

Brengt u schade toe met het vaartuig aan een derde en valt dit in de polisvoorwaarden onder de dekking? Dan keert de verzekeraar vaak op het WA-gedeelte uit. De meeste verzekeraars hanteren in dit geval vaak geen eigen risico (claimt u een schade op het Casco gedeelte van uw polis, dan wordt vaak wel een eigen risico in mindering gebracht.
Onderlinge verzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico op het WA-gedeelte.

WA-dekking en het buitenland
De maximale WA-dekking varieert per verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren nog maximale WA-dekking van  3.750.000,-. In het buitenland (zoals bijvoorbeeld in Italie) heeft u vaak een hogere maximale WA-dekking nodig. Dit betekent dat u met een te lage WA-dekking op uw polis in deze landen in overtreding bent!

No-claimkorting

Op de meeste polissen voor een bootverzekering is een bonus/malusregeling van toepassing. Heeft u schadevrije jaren opgebouwd? Dan wordt op uw polis een korting opgenomen, de zogenaamde no-claimkorting. Deze no-claimkorting kan bij bootverzekeringen afhankelijk van de polis oplopen tot 30%, 40% en soms zelfs tot 50%.

Beloning voor schadevrij varen

Bestaande verzekerden betalen vaak een lagere premie dan nieuwe verzekerden. Een van de oorzaken is dat bestaande verzekerden vaak een no-claimkorting hebben opgebouwd. Zij worden beloond voor het schadevrij varen.
De kortingstabel staat vermeld in de polisvoorwaarden. Hier wordt aangegeven wat de maximale korting is en hoe ver u terugvalt indien u een schade claimt. Claimt u veel schades? Dan is hiervoor in bepaalde voorwaarden een ” malusregeling” opgenomen. In plaats van korting, wordt dan een toeslag berekend.

Wel schade, niet altijd terugval
Claimt u een schade, dan valt u niet altijd terug in de no-claimkorting. Een voorbeeld is indien de verzekeraar de schade volledig kan verhalen. U heeft dan wel op uw eigen polis schade geclaimd, maar de verzekeraar verkrijgt de schade van de aansprakelijke partij.

Een ander voorbeeld is dat bepaalde verzekeraars in de polisvoorwaarden een bonusbescherming hebben opgenomen: Indien al enkele jaren op uw polis de maximale no-claimkorting is opgenomen en u een schade claimt, dan behoudt u de maximale no-claimkorting. Claimt u hierna op korte termijn nogmaals een schade? Dan valt u doorgaans wel terug in de no-claimkorting. De polisvoorwaarden bepalen dan weer hoe ver u terugvalt.

No blame no claim
Sommige verzekeraars werken met een No-blame, no claim regeling. In het kort betekent dit dat indien u niets aan u schade kunt doen, u vaak niet terugvalt in no-claim. Meer hierover vindt u terug onder het kopje “no blame no claim”.

Hoogte no-claimkorting in relatie tot premie
Vaak krijgen wij het verzoek offerte uit te brengen van een aanbieder met de hoogste no-claimkorting. Een hoge no-claimkorting is echter geen garantie voor de laagste premie. De premie is vaak afhankelijk van een groot aantal variabelen en derhalve kan geen enkele verzekeraar de laagste premie aanbieden voor elk type vaartuig. Wij werken dan ook samen met verzekeraars welke een maximale no-claimkorting kennen van maximaal 30% tot maximaal 50%.

Scroll naar boven