Veelgestelde schadevragen

In deze categorie vindt u alle veelgestelde vragen over de schadeafhandeling. Heeft u een vraag welke u niet kunt terugvinden, dan kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Een medewatersporter heeft mijn bij u verzekerde boot schade toegebracht mag ik hem aansprakelijk stellen?

Neen, u mag geen handelingen verrichten welke mogelijk tegen de wensen van de verzekeraar worden uitgevoerd, komt de verzekeraar tot de conclusie dat door uw handelingen zij in hun belangen zijn geschaad (doorgaans is de schade dan niet meer verhaalbaar) dan kan dit zeker gevolgen hebben voor de uitkering van uw schade.

Ik heb een schadeuitkering gekregen, en dat was onder inhouding van mijn eigen risiko. Nu duurt dit verhaal van mijn schade naar mijn mening te lang. Wat kan ik hieraan doen?

Pleziervaartuigverzekeraars zijn in het vaarseizoen druk doende schades van hun eigen verzekerden af te handelen, zowel die van u, alsmede van die van andere verzekerden van ons kantoor. dat geldt tevens voor de collega verzekeraars/gevolmachtigden. In de meeste gevallen kunnen wij pas tot verhaal van de schade overgaan, nadat wij uw reparatienota hebben ontvangen, want dat is vaak de eis van de tegenpartij. Dus vanaf dat moment kunnen wij aktie ondernemen om de schade te verhalen.

Overigens is het verhalen van uw eigen risiko geen recht dat u heeft, (veelal doen rechtsbijstandverzekeraars dit ook) maar het eigen risiko wordt door ons servicegewijs bij het verhalen van de schade ‘meegenomen’ . Mocht u dit niet wensen dan kunt u dit op het schadeformulier vermelden. Lees daarbij dan ook de consequenties hiervan, welke zouden kunnen zijn dat wij de schade wel kunnen verhalen (zonder uw eigen risiko want dat wilde u zelf regelen) en dat daarna uw verhaal niet slaagt. Wij kunnen hierna niet meer de afhandeling van uw eigen risiko in behandeling nemen, anders dan tegen betaling gezien de extra werkzaamheden. Wij berekenen hiervoor 30% van het verhaalde eigen risiko verhoogd met 21% BTW. Het restant wordt u doorbetaald.

Mijn reparateur heeft een schadebegroting gemaakt, maar ik wil toch elders gaan repareren, mag dat?

U mag uw schade ook bij een andere reparateur laten repareren, maar houdt wel rekening dat de reparateur welke de schadebegroting heeft gemaakt, wettelijk het recht heeft zijn uren hiervoor bij u in rekening te brengen. De uren zijn doorgaans overzichtelijk echter de hoogte van het uurloon van deze reparateur is vaak een punt van discussie.

Houdt wel rekening dat deze kosten niet (aanvullend) door u kunnen worden geclaimd op uw lopende polis.

Ik wil de reparatie van een schade doorschuiven tot de winterstallingsperiode mag dat?

Dat mag, mits er maar geen bijkomende kosten hierdoor worden berekend door de reparateur, en dat de helling- en hijskosten slechts voor 50% wordt vergoed van het door de expert opgenomen bedrag hiervoor. U heeft bij een aanvullende winterstalling niet de kosten van het hellingen en hijsen voor de 2e keer, dus beide partijen nemen 50% voor hun rekening.

Ik heb van Datacombinatie een creditnota en expertiserapport ontvangen, maar op de creditnota staat dat de betaling pas zal plaatsvinden na overlegging van een reparatienota, kan ik dit bedrag niet vooruit ontvangen want misschien repareer ik de schade zelf?

Zoals reeds aangegeven eisen polisvoorwaarden doorgaans een kopie factuur van de reparateur. Indien u zelf gaat repareren dan wordt er tevens een korrektie toegepast op het uurloon begrepen in de schadeopname, want hierin bevinden zich diverse kosten welke u niet heeft zoals boekhouding, bedrijfsauto, huur bedrijfspand, etc. Het NVEP (zie NVEP.nl) heeft voor alle maatschappijen een tarief vastgesteld voor werkzaamheden in eigen beheer van Euro 20,00 per uur.

Ik heb schade opgelopen tijdens een wedstrijd, moet ik dan dit laten lopen via de protestcommissie?

Schades tijdens wedstrijden zijn doorgaans een kluwen van meningen en verklaringen van de eigenaren zelf en van mede-wedstrijdzeilers. Wij dringen er ten zeerste erop aan alle schades tijdens een wedstrijd via de protestcommissie te laten lopen ook al heeft de tegenpartij een strafrondje gevaren, want dat geeft nog niet aan dat deze voor diens verzekeringsmaatschappij aansprakelijk was.

Ik ben vastgelopen en kan op eigen kracht niet loskomen, wat te doen?

Wij adviseren u allereerst een medewatersporter te verzoeken of deze u vlot kan trekken. Lukt dit niet dan is de KNRM de aangewezen partij. Is er dringend hulp nodig dat kan zowel van de KNRM alsmede een professionele hulpverlener hulp worden aanvaard. U heeft hierbij de wettelijke eis om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Bij niet dringende zaken adviseren wij u te wachten op de KNRM want in dat geval zullen wij geen eigen risico en verlies no-claimkorting in rekening brengen.

Ik heb tijdens een proefvaart net voor verkoop van de boot schade opgelopen, de potentiële koper wil de boot niet zo accepteren met schade, wat kunnen jullie hierbij betekenen?

Helaas gebeurt dit toch regelmatig. In dit geval meldt u als verzekerde de schade en wordt de uitkering aan de koper gecedeerd, waarbij u afstand doet van schadevergoeding en dat recht overdraagt aan de kopende partij.

Zo kan de transactie gewoon doorgaan daar koper weet dat deze de schade van ons kantoor krijgt vergoed. Heeft u echter een schade welke niet onder de dekking valt dan kunnen wij helaas niets voor u regelen op dit punt.

De expert was tijdens de inspectie van de schade aan mijn zeilboot verbaasd, dat de naam op de polis niet overeenstemt met die op mijn zeilboot, wat is hierbij het probleem?

Ja dat is begrijpelijk, want er zijn vele boten van hetzelfde merk en type, en daarom wordt de expert bij diens opdracht naast de aard en omvang van de schade vast te stellen ook gevraagd naar de dagwaarde in relatie tot de waarde op de polis etc. De controle van de naam van uw vaartuig hoort hier ook bij. Mocht de naam van uw vaartuig afwijken van die zoals vermeld op de polis dan adviseren wij u deze per omgaande aan ons kantoor door te geven.

Ik ben buiten mijn dekkingsgebied zoals vermeld op de polis geweest, en tijdens deze tocht buiten het dekkingsgebied heb ik schade opgelopen, wordt dit toch vergoed?

Neen, schade buiten het dekkingsgebied komt niet voor vergoeding in aanmerking. Mocht u buiten uw dekkingsgebied dreigen te komen dan is het altijd verstandig dit voor overschrijding van de grens van uw dekkingsgebied ons dit te melden voor een aanpassing van uw polis.

Ik heb tijdens een tocht in Scandinavie een onder water liggende rots geraakt, kan dit in Nederland worden bekeken en gerepareerd?

Niet zo zondermeer, u dient dit voorval direct aan ons kantoor te melden. Gezien de laatste gebeurtenissen met schades aan de kiel, krijgt u in afwachting van de inspectie van de kiel en romp door de expert een vaarverbod. Niet prettig natuurlijk maar zeker ook in uw eigen belang en dat van uw mede-opvarenden.

Na ontvangst van het rapport van expertise en de creditnota ben ik tot de conclusie gekomen dat: de expert een onjuiste schade-oorzaak heeft vermeld, en/of de expert een onjuist schadebedrag heeft opgegeven. Wat kan ik nu doen?

De polisvoorwaarden geven aan dat u een contra-expert zijnde een lid van het NVEP kunt benoemen als contra-expert. Deze gaat op basis van het rapport van de expert welke door ons kantoor is benoemd de schade nogmaals na, en mochten deze beide experts het niet met elkaar eens worden dan wordt een arbiter benoemd. Een ieder, dus verzekeraar en verzekerde betalen hun eigen kosten en de kosten van de arbiter worden 50%/50% verdeeld.

Mocht blijken dat verzekerde volledig in het gelijk wordt gesteld, dan worden deze gemaakte kosten ook door verzekeraar aan verzekerde vergoed.

Ik ben het wel eens met het rapport van expertise, maar ben het niet eens dat op basis van dit rapport er niet tot betaling wordt overgegaan om dat de schade niet gedekt zou zijn, wat zijn mijn mogelijkheden?

U kunt, als u beschikt over een rechtsbijstandverzekering (bij ons kantoor of elders afgesloten) dan kunt u deze uw klacht voorleggen, welke met verzekeraar hierover kontakt zal opnemen. Tevens bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het KIFID (klachteninstituut) te Den Haag. Deze kan voor partijen een bindende uitspraak doen.

Bij de betaling van mijn schade wordt het eigen risico ingehouden, ondanks dat ik meen niet schuldig te zijn geweest aan de aanvaring. Waarom betaalt u dit eigen risico niet direct aan mij door?

U krijgt altijd in eerste instantie de schade betaald onder inhouding van het eigen risico. nadat de tegenpartij de schuld heeft erkend en de schade heeft betaald zullen wij u het eerder ingehouden eigen risiko aan u doorbetalen.

Wanneer mag ik mijn schade repareren?

Een schade kunt u pas gaan repareren na akkoord van door uw maatschappij benoemde schade-expert of na schriftelijk toestemming van Datacombinatie Yacht Verzekeringen.

Wanneer dien ik mijn schade te melden?

Indien u schade aan uw boot heeft gekregen of geconstateerd dient u dit met spoed aan ons kantoor te melden. Dit geldt tevens indien u een schade bij een ander heeft veroorzaakt. Dit doet u door middel van het schadeformulier.

Heeft een ander u schade toegebracht dan dient u dit bij ons kantoor te melden en dus niet bij de verzekeraar van die tegenpartij. Deze verzekeraar van de tegenpartij zal altijd een schade alleen met ons kantoor willen regelen.

  1. U vult zo spoedig mogelijk het schadeaangifteformulier in. Zo mogelijk voorzien van een situatieschets, getuigenverklaringen en foto’s. Bij wedstrijden ook meezenden uitspraak Protestcommissie.
  2. U sluit in/stuurt op de gespecificeerde schadebegroting van uw reparateur (dus gespecificeerd naar aantal uren arbeid, materiaal, diensten zoals hijsen en transport, btw. etc). Deze heeft uw maatschappij nodig om te kunnen beoordelen of er een expert dient te worden benoemd en dient bij een tegenpartij aan diens verzekeraar te worden gezonden. Dit mag geen foto zijn van de schadebegroting, en ook geen stukken in tekstformaat zoals doc. etc!
  3. U ontvangt na ontvangst van uw schadebegroting een bericht van ons kantoor (indien er geen expert zal worden benoemd) of anders een bericht van een expertisebureau voor het maken van een afspraak. Dit vindt doorgaans op dezelfde dag van inleveren van uw schadebegroting plaats. Het benoemen van een expert houdt niet automatisch in dat de schade ook onder dekking valt.
  4. De expert zal zijn expertiserapport met aard en omvang van de schade aan de maatschappij of gevolmachtigde zenden, dit rapport is basis voor de maatschappij of gevolmachtigde om te kunnen beoordelen of uw schade onder de dekking valt. Dus de beslissing of er tot betaling van uw schade wordt overgegaan ligt buiten ons kantoor maar wel bij maatschappij of gevolmachtigde. Let op: Het staat u vrij om zelf een expert te benoemen, welke samen met de expert van de maatschappij de aard en omvang van de schade vaststelt.  De kosten van deze expert, niet zijnde een contra-expert, komen voor uw rekening.
  5. Indien de expert de schade heeft opgenomen kunt u opdracht geven tot reparatie, indien u haast heeft. Wij adviseren u ALTIJD deze opdracht schriftelijk te verstrekken aan de reparateur. Wij kunnen u niet van dienst zijn als uw reparateur tegen diens mondelinge afspraak in toch een hogere nota u toezendt.Wanneer ons kantoor of de expert akkoord geeft tot reparatie over te gaan houdt dit NIET automatisch in dat de gemelde schade onder de dekking valt. (zie hiervoor punt 6), deze toestemming houdt uitsluitend in dat de schade is vastgesteld en dienovereenkomstig zal worden gerapporteerd aan uw maatschappij of gevolmachtigde.
  6. Nadat de expert zijn rapport heeft opgemaakt en toegezonden aan uw maatschappij of gevolmachtigde zal deze u zo snel mogelijk  berichten of uw schade onder de dekking valt. Nogmaals deze beslissing wordt niet door Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. genomen.
  7. Na ontvangst van uw reparatienota wordt het vastgestelde schadebedrag onder inhouding van het eigen risiko aan u overgemaakt. Deze betaling vindt doorgaans plaats op dezelfde dag van ontvangst van uw reparatiefactuur. Houdt u echter rekening met een verwerkingsduur bij uw- en onze bank. Bij een schade welke kan worden verhaald bij de tegenpartij wordt het ingehouden eigen risiko aan u betaald, nadat deze tegenpartij de schade volledig aan ons kantoor heeft voldaan. Afhankelijk van de aard van de schade en de tijd van het jaar kan dit enige tijd duren.
  8. Indien er sprake is van een hulpverlening of een berging zal het expertisebureau u om een nadere opgave verzoeken met betrekking tot deze acties.
  9. Heeft u tegen de polisvoorwaarden in, en zonder onze toestemming een schade al gerepareerd/laten repareren dan gelieve u het schadeformulier niet in te vullen en telefonisch met ons kantoor hierover contact op te nemen.
  10. Graag ontvangen wij van u per omgaande een schadeaangifteformulier, welke u kunt invullen op www.schadeformulier.net.

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de bootverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.