Schade afhandeling

Schadeafhandeling

Voor nieuwe schademeldingen welke buiten kantooruren hebben plaatsgevonden zijn wij 7 dagen per week/24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer 0113-370370. Wij raden aan een schade zo spoedig mogelijk te melden.

Zo verneemt u snel hoe verder te handelen. Tevens geldt: Hoe eerder u een schade meldt, hoe eerder u weer kunt varen!
Heeft u meer vragen over schade? Op onze pagina veelgestelde schadevragen leest u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Schadeverloop

1 Om een beroep te doen op uw verzekering heeft gevolmachtigde/verzekeraar een schadeaangifteformulier nodig. Vul dit formulier zo spoedig mogelijk in, zo mogelijk voorzien van een situatieschets, getuigenverklaringen en foto’s. Bij wedstrijden is ook een uitspraak van de protestcommissie benodigd

2 Daarnaast is een gespecificeerde schadebegroting van uw reparateur (dus gespecificeerd naar aantal uren arbeid, materiaal, diensten zoals hijsen en transport, btw. etc) benodigd. Deze begroting heeft uw de gevolmachtigde/verzekeraar nodig om te kunnen beoordelen of er een expert dient te worden benoemd en dient bij een tegenpartij aan diens verzekeraar te worden gezonden.
N.B. Er dient sprake te zijn van een originele begroting, dit mag geen foto zijn van de schadebegroting en ook geen stukken in tekstformaat zoals docx, xlsx, etc.

3 U ontvangt na ontvangst van uw schadebegroting een bericht van ons kantoor (indien er geen expert zal worden benoemd) of anders een bericht van een expertisebureau voor het maken van een afspraak. Dit vindt doorgaans op dezelfde dag van inleveren van uw schadebegroting plaats.
N.B. Het benoemen van een expert houdt niet automatisch in dat de schade ook onder dekking valt.

4 De expert zal zijn expertiserapport met aard en omvang van de schade aan de gevolmachtigde /verzekeraar zenden. Dit rapport is de basis voor de gevolmachtigde/verzekeraar om te kunnen beoordelen of uw schade onder de dekking valt. De beslissing of er tot betaling van uw schade wordt overgegaan ligt buiten ons kantoor, maar bij gevolmachtigde of de verzekeraar. 
N.B. Het staat u vrij om zelf een expert te benoemen, welke samen met de expert van de verzekeraar de aard en omvang van de schade vaststelt. Let op: De kosten van deze expert, komen doorgaans geheel voor uw rekening. In een beperkt aantal gevallen komen deze kosten voor rekening van uw verzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact met ons op.

5 Indien de expert de schade heeft opgenomen kunt u na onze toestemming om over te gaan tot reparatie opdracht geven tot reparatie. Wij adviseren u altijd deze opdracht schriftelijk te verstrekken aan de reparateur. Wij kunnen u niet van dienst zijn als uw reparateur tegen diens mondelinge afspraak in toch een hogere nota u toezendt. Wanneer ons kantoor of de expert akkoord geeft tot reparatie over te gaan houdt dit niet automatisch in dat de gemelde schade onder de dekking valt. (zie hiervoor punt 6), deze toestemming houdt uitsluitend in dat de schade is vastgesteld en dienovereenkomstig zal worden gerapporteerd aan uw maatschappij of gevolmachtigde.

6 Nadat de expert zijn rapport heeft opgemaakt en toegezonden aan de gevolmachtigde/verzekeraar zal deze u binnen 10 werkdagen berichten of uw schade onder de dekking valt. Nogmaals deze beslissing wordt niet door Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. genomen.

7 Na ontvangst van uw reparatienota wordt het vastgestelde schadebedrag onder inhouding van het eigen risico aan u overgemaakt. Deze betaling vindt doorgaans plaats op dezelfde dag van ontvangst van uw reparatiefactuur. Houdt u echter rekening met een verwerkingsduur bij uw- en onze bank. Bij een schade welke kan worden verhaald bij de tegenpartij wordt het ingehouden eigen risico aan u betaald, nadat deze tegenpartij de schade volledig aan ons kantoor heeft voldaan. Afhankelijk van de aard van de schade en de tijd van het jaar kan dit enige tijd duren.

8 Indien er sprake is van een hulpverlening of een berging zal het expertisebureau u om een nadere opgave verzoeken met betrekking tot deze acties.

9 Heeft u tegen de polisvoorwaarden in, en zonder onze toestemming een schade al gerepareerd/laten repareren dan gelieve u het schadeformulier niet in te vullen en telefonisch met ons kantoor hierover contact op te nemen.

10 Graag ontvangen wij van u per omgaande een schadeaangifteformulier, welke u hier kunt invullen.

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Algemene adviezen

Schadeformulier

Vul hier uw schadeaangifte-formulier in

Scroll naar boven