Privacybeleid

Privacybeleid

Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Datacombinatie Yacht verzekeringen B.V. verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een contractuele geheimhouding daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw strafrechtelijke verleden. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag of wijziging van een financiële dienst.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor bepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:
1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de cliënt;
2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V., de groep waartoe Datacombinatie Yacht Verzekeringen behoort dan wel cliënten en medewerkers;
3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.

In principe worden opgenomen gesprekken alleen in geval van onduidelijkheid of een geschil over telefonisch gegeven opdrachten beluisterd. De eventueel opgenomen telefoongesprekken en andere persoonsgegevens betreffende de opgenomen telefoongesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De bevoegdheid tot terug luisteren van de opgenomen gesprekken binnen Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. is uitsluitend voorbehouden aan de directie. Technische en organisatorische voorzieningen zijn getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens zonodig te kunnen traceren en reconstrueren. Een cliënt heeft bij interpretatieverschillen of onenigheden met betrekking tot de inhoud van de opgenomen telefoongesprekken het recht het opgenomen telefoongesprek te beluisteren. Door de mogelijkheid van terugluisteren van de telefoongesprekken is het voor u als klant en ook voor ons als financieel dienstverlener achteraf eenvoudiger om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen bij geschillen die zijn ontstaan bij telefonische opdrachten.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Internetsites van derden

Op de internetsites van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u bezoekt.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V., Krammer 4, 3232 HE Brielle. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar gratis navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek (geen verzoek per email) onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Cookiebeleid

Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. maakt op haar websites gebruik van cookies. In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op haar websites. De website van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. gebruikt cookies. Graag leggen wij u uit:

  • Wat cookies zijn
  • Welke cookies er geplaatst worden
  • Waarom wij cookies gebruiken
  • Wat voor cookies er zijn
  • Hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd en door uw browser (het programma waarmee u op toegang heeft tot onze website) worden opgeslagen op het door u gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet computer bijvoorbeeld). De in het cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden.

Welke cookies?

Op de websites worden via meerdere functionaliteiten cookies gebruikt:
i. Google Analytics cookies;
ii. Google AdWords cookies;
iii. Noodzakelijke cookies: cookies die door Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. zelf of door derden worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de websites om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren.

Waarom gebruiken we cookies?

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u via de website, de zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier invult. Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven heeft. Op de persoonsgegevens die Datacombinatie Yacht verzekeringen B.V. verwerkt is het privacybeleid van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. van toepassing. Waarom gebruiken we cookies van derden?

Google

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de Google Analytics, en Google AdWords. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over het gebruik van advertenties in de zoekmachine van Google, hoe bezoekers de websites gebruiken. Deze analytics, advertentie diensten werken door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogram- ma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken, zoals het inloggen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit. Voor een instructie voor het uitschakelen of verwijderen van cookies verwijzen wij u naar de FAQ pagina van de Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V..

Wijzigingen cookie beleid

Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. een wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij u om toestemming vragen voor het gebruik van de betreffende cookies (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van de cookiewet vallen). Het cookiebeleid van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. is van toepassing op de het volgende domein: – https://www.datacombinatie.nl

Scroll naar boven