Privacy-statement

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om
deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Datacombinatie Yacht verzekeringen B.V. verwerkt ten
behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; marketingactiviteiten; ter
voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Datacombinatie Yacht
Verzekeringen B.V. van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een
contractuele geheimhouding daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het
gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw strafrechtelijke verleden.
Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke
verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de
afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag of wijziging van een financiële dienst.

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen
bij de Stichting CIS te Zeist. De doelstelling van de Stichting Centraal Informatie Systeem is
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is
van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor bepaalde, vooraf omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden:
1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere
(precontractuele) afspraken met de cliënt;
2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen
gericht tegen Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V., de groep waartoe Datacombinatie
Yacht Verzekeringen behoort dan wel cliënten en medewerkers;
3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.
In principe worden opgenomen gesprekken alleen in geval van onduidelijkheid of een geschil
over telefonisch gegeven opdrachten beluisterd. De eventueel opgenomen telefoongesprekken
en andere persoonsgegevens betreffende de opgenomen telefoongesprekken worden zodanig
bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De bevoegdheid tot
terug luisteren van de opgenomen gesprekken binnen Datacombinatie Yacht Verzekeringen
B.V. is uitsluitend voorbehouden aan de directie. Technische en organisatorische voorzieningen
zijn getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens zonodig te
kunnen traceren en reconstrueren.
Een cliënt heeft bij interpretatieverschillen of onenigheden met betrekking tot de inhoud van
de opgenomen telefoongesprekken het recht het opgenomen telefoongesprek te beluisteren.
Door de mogelijkheid van terugluisteren van de telefoongesprekken is het voor u als klant en
ook voor ons als financieel dienstverlener achteraf eenvoudiger om tot een wederzijds
acceptabele oplossing te komen bij geschillen die zijn ontstaan bij telefonische opdrachten.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet
op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient
daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site
bezoekt.

Internetsites van derden
Op de internetsites van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. kunt u hyperlinks naar
andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing.
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de
toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw
persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, de privacystatement van de site die u
bezoekt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het
kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer
benaderen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan Datacombinatie Yacht Verzekeringen
B.V., Krammer 4, 3232 HE Brielle. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist
zijn, dan kunt u daar gratis navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een
overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek
(geen verzoek per email) onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen
naar het hiervoor genoemde adres.

Cookiebeleid
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. maakt op haar websites gebruik van cookies. In het
onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op haar websites.
De website van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. gebruikt cookies. Graag leggen wij u
uit:
Wat cookies zijn
Welke cookies er geplaatst worden
Waarom wij cookies gebruiken
Wat voor cookies er zijn
Hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige bestandjes die met pagina’s van onze websites worden meegestuurd
en door uw browser (het programma waarmee u op toegang heeft tot onze website) worden
opgeslagen op het door u gebruikte apparaat (computer, smartphone of tablet computer
bijvoorbeeld). De in het cookie opgeslagen informatie wordt verstuurd naar onze servers of die
van de betreffende derde partijen (zie hieronder), waardoor gegevens uitgewisseld kunnen
worden.

Welke cookies?
Op de websites worden via meerdere functionaliteiten cookies gebruikt:
i. Google Analytics cookies;
ii. Google AdWords cookies;
iii. Noodzakelijke cookies: cookies die door Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. zelf of
door derden worden geplaatst die nodig zijn voor het mogelijk maken van communicatie via de
websites om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren.

Waarom gebruiken we cookies?
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat
uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u via de website, de
zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier invult.
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. en/of de door haar ingeschakelde derde verzamelt
via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u
ons zelf gegeven heeft. Op de persoonsgegevens die Datacombinatie Yacht verzekeringen B.V.
verwerkt is het privacybeleid van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. van toepassing.
Waarom gebruiken we cookies van derden?

Google
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel
van de Google Analytics, en Google AdWords. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en
rapportages te krijgen over het gebruik van advertenties in de zoekmachine van Google, hoe
bezoekers de websites gebruiken. Deze analytics, advertentie diensten werken door middel van
stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst.
Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.
Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harborprogram-
ma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Leest u
de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons-)gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten
verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u
een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat
cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze
website gebruik maken, zoals het inloggen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor
de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers?
Schakel de cookies dan op iedere computer uit.
Voor een instructie voor het uitschakelen of verwijderen van cookies verwijzen wij u naar de
FAQ pagina van de Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V..

Wijzigingen cookie beleid
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent. Mocht Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. een
wezenlijke wijziging doorvoeren in haar cookie beleid, dan zal zij u om toestemming vragen
voor het gebruik van de betreffende cookies (tenzij deze cookies onder de uitzonderingen van
de cookiewet vallen).
Het cookiebeleid van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. is van toepassing op de het
volgende domein:
– https://www.datacombinatie.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.