Fraudebeleid

Fraudebeleid

Wederzijds vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers waarop de relatie tussen Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. en haar klanten is gebaseerd. Als u een verzekering bij ons kantoor aanvraagt, vertrouwen wij erop dat u ons daarvoor alle benodigde en juiste informatie verstrekt. Ook wanneer u een schade bij ons claimt, gaan wij er van uit dat u ons correct en volledig informeert. Daardoor kunnen wij snel en efficiënt uw schade afhandelen.

Toch zijn er helaas voorbeelden te benoemen waardoor dit wederzijds vertrouwen beschaamd wordt. Bijvoorbeeld wanneer bij een schade meer geclaimd wordt dan werkelijk het geval is, er een andere voorstelling van zaken wordt gegeven of er bewust een nota vervalst wordt. Dit soort voorbeelden van fraude zorgt voor hogere premies. Dat is niet alleen merkbaar voor de frauderende verzekerde, maar ook voor het overgrote deel van onze verzekerden welke jaren netjes de premies betalen en nooit frauderen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij hanteren de volgende definitie van fraude: het opzettelijk misleiden van een verzekeraar bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om onrechtmatig verzekeringsdekking, -uitkering, -prestatie of dienstverlening te krijgen.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag van een verzekering of bij het claimen van schade
 • niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
 • een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade
 • een al dan niet afgewezen schade (opnieuw) claimen, met een andere schadetoedracht en een eventueel andere schadedatum
 • opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was
 • een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven
Twijfelt u over een vraag? Neem contact op. 

Zoals aangegeven is het erg van belang dat u de juiste informatie opgeeft. Op aanvraagformulieren en schadeaangifteformulieren worden meestal veel vragen gesteld. Weet u bij de aanvraag van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen of is iets u niet duidelijk? Neem dan met ons kantoor contact op. Wij leggen u dan uit wat met de vraagt wordt bedoeld. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u dient te verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we er samen voor dat misverstanden worden voorkomen.

Vermoeden van fraude

Vermoeden wij fraude, dan zijn wij verplicht dit vermoeden te melden aan de verzekeraar. Fraude en voorkoming ervan is van groot belang voor verzekeraars en hanteren dan ook allen een actief fraudebeheersingsbeleid. Verzekeraars zullen niet altijd zelf proberen de waarheid te achterhalen en fraude op te sporen. Vaak geven zij een gespecialiseerd onderzoeksbureau opdracht om onderzoek in te stellen.

Zo kan/kunnen er:

 • Onderzoek worden gedaan naar iemands gedragingen of informatie worden verzameld die van belang zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
 • Persoonsgegevens worden verzameld en worden verwerkt die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit externe bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
 • Informatie worden verzameld door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen.
 • Gebruik worden gemaakt van relevante informatie uit het Centraal Informatie Systeem (CIS) van Stichting CIS. Dit is een organisatie van en voor verzekeraars en hun gevolmachtigden en ondersteunt haar deelnemers bij het optimaliseren van hun processen en het maken van de benodigde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten.
 • Informatie worden uitgewisseld met andere verzekeraars.

Hierbij houden zij zich uiteraard aan de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder ten aanzien van de privacy.

Welke maatregelen kunnen verzekeraars nemen?

Bij een bewezen fraude wordt de betrokken persoon hierover schriftelijk geïnformeerd door de verzekeraar over de nemen maatregelen.

Deze maatregelen kunnen inhouden:

 • Er wordt niets vergoed. Als er al is uitgekeerd, dan vordert de verzekeraar de uitkering terug.
 • Gemaakte onderzoekskosten in het kader van het fraudeonderzoek zullen door de verzekeraar worden verhaald.
 • De verzekeraar beëindigt direct de verzekering(en) waarop de fraude is gepleegd. Ook beëindigen zij mogelijk andere verzekeringen van de betreffende verzekeringnemer welke bij dezelfde verzekeraar lopen.
 • De verzekeraar maakt een interne vermelding in het Incidentenregister van de betreffende verzekeraar. In het Incidentenregister zijn incidentgegevens vastgelegd met als doel het ondersteunen van activiteiten die zijn gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector.
 • De verzekeraar zorgt voor een opname van de persoonsgegevens van de betrokkene in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van het Centraal Informatie Systeem (CIS) van het Verbond van Verzekeraars en is in beheer bij Stichting CIS. Het EVR kan ook door andere financiële instellingen worden geraadpleegd en bevat verwijzingsgegevens van (rechts)personen die betrokken zijn geweest bij incidenten. De registratie in het EVR valt onder de regels van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)
 • De verzekeraar zorgt voor een melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.
 • De verzekeraar doet aangifte bij de politie.

Heeft de verzekeraar de polis beëindigd, houdt u er rekening mee dat het vaak onmogelijk is ergens anders opnieuw een verzekering af te sluiten.

Terugvorderen van kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

Constateert u fraude?

Wij bemerken dat goedwillende verzekerden vaak willen meehelpen fraude tegen te gaan. Ook zij beseffen vaak maar al te goed dat zij meebetalen aan gepleegde fraude. Wilt u een eventuele fraude bij ons melden, stuurt u dan een e-mail naar directie@datacombinatie.com. Meldt u een fraude dan verzekeren wij u dat wij met de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk zullen omgaan.

Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Datum laatste aanpassing:
5 februari 2024

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven