Discussie in de jachthaven

discussie in de jachthaven

In deze categorie vindt u onderwerpen welke vaak op de steiger worden besproken. Heeft u een vraag welke u niet kunt terugvinden, dan kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Het antwoord hierop kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden. Sommige polisvoorwaarden schrijven voor dat het winterklaarmaken van de boot dient te worden verricht door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

Het zelf uitvoeren van dit soort werkzaamheden wordt in sommige polissen dan ook direct bestraft met de vermelding dat er geen dekking is indien na het zelf winterklaarmaken er vorstschade ontstaat. Pas op met dit gegeven, want in geval van bevriezing van de motor, of nog erger zinken van de boot kan dit in de papieren gaan lopen.

Het zinken van een boot komt tijdens een ‘normale winter’ helaas zeer regelmatig voor. Als u na een zinkschade het bonnetje van het ingeroepen watersportbedrijf kunt tonen aan de expert, dan voorkomt dat een hoop financiële narigheid.

Boot zelf winterklaarmaken

Mocht u de boot zelf winterklaarmaken en is op uw polis een verplichting opgenomen dat het winterklaarmaken dient te worden verricht door een hierin gespecialiseerd bedrijf, dan adviseren wij u dit als eerste met uw eigen maatschappij te bespreken. Ervaring leert echter dat in de meeste gevallen van deze verplichting niet wordt afgeweken, gezien het feit dat als zij voor u een uitzondering maken, een week later de gehele watersportvereniging bij hen aan de telefoon hangt met een dergelijk verzoek.

Met de flexibele overstapmogelijkheden welke er momenteel zijn, kan Datacombinatie Yacht Verzekeringen u nog voor de invallende vorst een polis bieden waarin de eis niet wordt gesteld dat het winterklaarmaken dient te worden verricht door een hierin gespecialiseerd bedrijf, en waarbij u de boot zelf winterklaar kunt maken.

Dit kan u een hoop narigheid besparen, en u gaat er qua voorwaarden zeker op vooruit!

Mocht u vragen hebben of indien uw huidige polis een regeling kent waarbij u beter niet zelf de boot winterklaar kunt maken dan helpen wij u graag onder telefoonnummer 0181-323211.

Deze vraag wordt met enige regelmaat gesteld en het antwoord is duidelijk maar direct ook niet exact qua datum aan te geven.

De polisvoorwaarden van verzekeraars geven aan dat u als een goed huisvader op uw verzekerde zaken (in dit geval uw boot) dient te zorgen. Dit houdt dus in dat zaken welke vervanging behoeven preventief dienen te worden vervangen en niet pas na een schade want dan bent u zeker te laat.

Termijnen zijn er in het verleden in de watersportbladen wel gegeven, echter dit zijn adviezen welke uitgaan van een doorsnee gebruik van een boot. Dus dat houdt in dat wanneer u regelmatig wedstrijden vaart en daarnaast nog met het gezin gaat toervaren, de verstaging meer te verwerken krijgt dan dat u uitsluitend af- en toe de Hollandse Plassen bevaart met windkracht 4.

En dan is de vraag welke verstaging heeft u op de boot staan? Rodrigging of de traditionele verstaging?

Uitgaande van de publicaties van de afgelopen tijd, adviseren wij onze verzekerden voor de traditionele verstaging na 10 jaar tot vervanging over te gaan. Bent u eerste eigenaar dan kent u de gebruikshistorie van de boot en kunt u bij een doorsnee gebruik een tuiger vragen de verstaging te controleren, en dan is het ook verstandig zijn adviezen op het punt van vervanging cq. aanpassing op te volgen, en dit ook vast te laten leggen, zodat u later kunt aantonen dat u zorg heeft besteed aan het voorkomen van een schade, en mocht zich onverhoopt zich toch iets voordoen, dan staat uw uitvoering van de opgelegde zorgplicht buiten de discussie.

Wij komen verzekerden tegen met verstaging welke ruim de 10 jaar qua leeftijd heeft overschreden en waar nog geen tuiger ooit naar heeft gekeken.
Deze eigenaren adviseren wij, eea. te laten inspecteren door een tuiger en dit iedere 2 jaar hierna te laten herhalen.

Tevens adviseren wij eigenaren naar de aangrijpingspunten van mast/verstaging te laten kijken, daar het hier ook vaak misgaat.

Heeft u uw verstaging en aangrijpingspunten laten controleren door een tuiger, en heeft u zijn adviezen opgevolgd bewaart u de stukken hiervan goed, mogelijk kunnen deze van pas komen.

Termijn vervangen rod-rigging
Overigens bij rodrigging adviseren wij u hiermee te starten bij een leeftijd van 8 jaar. Zeker zal het hierbij lastiger zijn een tuiger te vinden, welke u op dit punt kan adviseren, omdat controle van rodrigging een ingrijpende en dure zaak is. Vervanging na 8 jaar is eigenlijk de enige praktische mogelijkheid.

Reeds jaren worden wij als kantoor benaderd door jachteigenaren welke willen voldoen aan het gestelde met betrekking tot voldoende zorg voor hun vaartuig en in het bijzonder voor de tijdige vervanging van het saildrivemanchet. Het om de zeven jaar volgens fabrieksopgave laten vervangen wordt vaak als onnodig beschouwd omdat, als de manchet boven water komt, deze als nieuw kan worden betiteld.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen te Brielle heeft een groot aantal jachteigenaren in het voorjaar van 2015 benaderd welke op het punt stonden de manchet te vervangen of zojuist hadden vervangen.

Dit leverde een groot aantal manchetten van saildrives op, welke werden gerubriceerd naar leeftijd. Wij kunnen hierbij stellen dat de manchetten van saildrives tot een leeftijd van 13 a 15 jaar nagenoeg als nieuw konden worden beschouwd.

Vervanging tussen de 7 en 15 jaar is gezien de onderzoeksresultaten onnodig, en wordt dus uitsluitend uitgevoerd omdat verzekerden bij een eventuele schade aan de boot ten gevolge van het niet tijdig vervangen (volgens fabrieksopgave iedere 7 jaar), van onvoldoende zorg zouden kunnen worden beschuldigd.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen geeft op haar polissen welke via haar gevolmachtigde Yachtrisk zijn gesloten aan dat vervanging van de manchet pas behoeft plaats te vinden na 15 jaar en dus voor het 16e jaar, en dat eerdere vervanging van de saildrivemanchet ten behoeve van de achterliggende verzekeraars niet meer noodzakelijk is. U kunt deze polissen (mits deze via ons kantoor lopen) herkennen aan de letters waarmee uw polisnummer begint: Deze letters zijn:
– C, dus bijvoorbeeld C123456
– L, dus bijvoorbeeld L123456
– NU, dus bijvoorbeeld NU123456
– TA, dus bijvoorbeeld TA123456
– TB, dus bijvoorbeeld TB123456
– VA, dus bijvoorbeeld VA123456
– VN, dus bijvoorbeeld VN123456
– VU, dus bijvoorbeeld VU123456
Staan deze letters niet voor uw polisnummer, dan is er geen sprake van een verlenging van de vervangingstermijn van het saildrive manchet.

Hierbij is een einde gekomen aan het onnodig vervangen van genoemde manchetten, dit louter ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen met een voor verzekerde onnodige kostenpost iedere 7 jaar (en in bepaalde gevallen zelfs 5 jaar).

Wat gebeurt er na de benoeming van een expert ?

Schade aan uw boot is nooit leuk en komt altijd ongelegen. Tijdens het varen op de motor loopt deze plotseling vast, geen alarm van de motor en ineens is het gebeurd. De eerste vraag die bij u opkomt is wie kan mij terugslepen naar de haven. Of u bent lekker aan het zeilen en ineens breekt de mast. Problemen waar men niet zo graag over nadenkt.

Zo spoedig mogelijk wordt het 24/7 SchadeAlarmNummer van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. gebeld en binnen enkele ogenblikken ontvangt u het digitale schadeaangifteformulier. Na enkele minuten is het schadeaangifteformulier ingevuld en wordt deze verzonden aan Datacombinatie. Na ontvangst van het schadeaangifteformulier en soms de begroting besluit de verzekeringsmaatschappij of expertise noodzakelijk is. Bij kleine schades meestal niet, doorgaans wel bij aanvaringen waar meerdere partijen betrokken zijn. In nagenoeg alle diefstalzaken wordt expertise verricht.

Er wordt een schade-expert benoemd van een onafhankelijk expertisebureau, gespecialiseerd in de watersport. Een dergelijk expertisebureau werkt voor meerdere opdrachtgevers, maar altijd op het vlak van pleziervaartuigen. Via ons kantoor wordt altijd een NVEP aangesloten expert benoemd.

De schade-expert neemt contact met verzekerde op voor nadere informatie en beoordeelt de schade aan uw schip aan de hand van de begroting van uw reparateur. Afhankelijk van de aard en omvang van de schade vindt inspectie plaats bij de reparateur, in de haven of bij u thuis. In sommige gevallen moet eerst gedemonteerd worden (bijvoorbeeld in sommige motorschades) alvorens de volledige omvang van de schade beoordeeld kan worden. Het (laten) demonteren van bijvoorbeeld de motor is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verzekerde. Mocht de schade niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan zijn de demontagekosten voor eigen rekening.

Belangrijk voor u om te weten is of de verzekering de schade dekt. De expert maakt een voorbericht naar de verzekering met daarin een schatting van de herstelkosten en een opgave van de schadeoorzaak. Indien gewenst kan tevens het verzoek gedaan worden een dekkingsstandpunt in te nemen en dit aan u mee te delen.

Vaak verzoeken verzekerden ook een voorschot te voldoen aan de reparateur, echter een voorschot is een zaak tussen u als opdrachtgever, en de door uzelf aangetrokken reparateur. Een dergelijk voorschot wordt helaas niet aan uw reparateur gedaan.

Vaak wordt gedacht dat de schade-expert uw verzekeraar adviseert over de polisdekking, of hierover uitspraken doet aan u. Dat dit vaak gedacht wordt is begrijpelijk, echter een schade-expert doet over polisdekking nimmer een uitspraak. Noch adviseert hij uw verzekeraar of de schade wel of niet betaald moet worden. Het is altijd de verzekeraar die bepaalt of er wel of geen polisdekking is, de expert geeft aan wat de oorzaak van de schade is en hoe hoog de herstelkosten zijn. Sterker nog, alleen uw verzekeraar mag uitspraken doen over de polisdekking.

Dus als een expert aangeeft dat u tot reparatie kunt overgaan is dit geen toezegging dat de schade zal worden vergoed, maar een bericht dat hij de schade heeft gezien, en dus tot rapportage aan uw maatschappij kan overgaan.
Een ander misverstand dat veel voorkomt is dat de expert opdracht geeft aan een reparatiebedrijf. Ook dit zal een expert nooit doen. De enige die een opdracht kan en mag verstrekken is de eigenaar zelf. Los van het feit dat de expert een opdracht juridisch niet mag verstrekken is het ook logisch dat een expert dit ook nooit zal doen. Immers, niet alle schades worden gedekt onder de polis. Indien de schade wordt afgewezen door de verzekering dan zou de reparatienota bij de schade-expert terecht komen. Dit kan uiteraard niet. Vaak is het zo dat de kosten de baten vooruit gaan. Wanneer de situatie zo is dat direct handelen noodzakelijk is (bv. ter voorkoming van milieuschade bij zinken) kan een expert opdracht geven tot het lichten/bergen van uw schip. Echter pas nadat uw verzekering hiervoor “dekking” heeft toegezegd.

Alles wordt duurder, dit geldt ook voor de reparatiekosten van een schade. De hoogte van de schade wordt door uw expert gerapporteerd. Deze rapportage is altijd schriftelijk. Datacombinatie stuurt u in alle gevallen een afschrift van dit rapport. Wanneer de expertise plaatsvindt bij de reparateur en er is al een offerte, dan zal de expert in overleg met het herstelbedrijf de schadehoogte bepalen. Dit betekent niet dat de opgestelde offerte ook daadwerkelijk de schadeomvang is. Zo kunnen er zaken bijkomen die bij het opstellen van de offerte (nog) niet bekend waren. Zo ook kan de expert het met de reparatiewijze en/of de hoogte van de offerte niet eens zijn. Altijd zal getracht worden met de reparateur tot een wederzijdse overeenstemming te komen, zodat het aan de maatschappij opgegeven schadebedrag overeenstemt met uw reparatienota. Mocht dit in een enkel geval niet lukken dan wordt u vroegtijdig hierover geïnformeerd, zodat u zelf kunt beslissen of u het verschil dat “hangt” tussen de schadeopstelling van de expert en de reparatienota van uw reparateur voor eigen rekening neemt.
Naast bovengenoemde kan de uiteindelijke schadevaststelling ook nog beïnvloed worden doordat gelijktijdig, niet-schade gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook kan het zijn dat een verrekening wordt toegepast op zaken die aan veroudering onderhevig zijn. Denk hierbij aan bv. de ouderdom van zeilen, (buis)kappen, verfsysteem, etc. In uw verzekeringspolis staat of dergelijke zaken wel of niet van toepassing zijn.

Tevens kan het gevolg van het uitstellen van de reparatie van een schade tot een hoger schadebedrag leiden, dan wanneer de schade direct zou zijn gerepareerd. Te denken valt aan inwatering ten gevolge van niet tijdige reparatie, maar ook het op- en afmasten van een polyester zeilboot omdat het buiten repareren niet meer mogelijk is vanwege de buitentemperaturen en de boot in een loods dient te worden gerepareerd.

Wellicht de meest voorkomende vraag bij “watersporters met schade” betreft de term eigen gebrek en een van buiten komend onheil. Deze termen zijn jargon voor ons kantoor en wij leggen u deze graag uit. In een dergelijk geval kunt u de schadeafdeling het beste rechtstreeks bellen onder 0113-370370.
Naast de omstandigheid waaronder de schade is ontstaan wordt door de expert de schadeoorzaak gerapporteerd. Zo zal het bij een eenzijdige aanvaring waarbij men een boei over het hoofd heeft gezien niet zo moeilijk zijn. Anders ligt het bij aanvaringen tussen twee schepen. Wie heeft er schuld en is er wellicht sprake van een gedeelde schuld. Wanneer er meerdere partijen zijn betrokken (bijvoorbeeld bij een aanvaring) en sprake is van aanzienlijke schade is de kans groot dat u ook te maken krijgt met de expert van de andere partij. Het is van belang dat de experts onderling tot overeenstemming komen over de schadehoogte van beide partijen. Dit vanwege de eventuele gehele of gedeeltelijke aansprakelijkheid van partijen.
Bij het bepalen van de schadeoorzaak moet een onderscheid gemaakt worden in de verst verwijderde schadeoorzaak en de directe aanleiding. In het voorbeeld van de versleten motor die na kortstondig vol belast varen “de geest geeft” is het duidelijk. De aanleiding is het volbelast draaien, de verst verwijderde oorzaak is het versleten zijn van de motor. Zo ook kan bijvoorbeeld het constructief te licht gebouwd zijn van een kielfundatie leiden tot grote schade bij een relatief lichte grondberoering. Hoe oud is het schip en is de bouwer hier mogelijk voor aansprakelijk? Het vaststellen van de verst verwijderde schadeoorzaak is dus van groot belang en kan gecompliceerd liggen. Ook hierover rapporteert de expert in zijn rapportage naar uw verzekering.

Het zal duidelijk zijn dat er bij een ogenschijnlijke simpele schade nogal wat zaken beoordeeld moeten worden voor een juiste beoordeling door uw verzekering. Ook uw verzekeringsmaatschappij maar ook uw tussenpersoon dient over specifieke verzekeringstechnische watersportkennis te beschikken. Uit ervaring kunnen wij u berichten dat deze kennis vaak niet aanwezig is. Het schrijven door een tegenpartij dat haar verzekerde van rechts kwam komt nog met regelmaat voor. Datacombinatie is meer dan 30 jaar aktief, en kent het klappen van de zweep.

Dit is een belangrijk gegeven, stel u heeft een eigen risico van € 1.250,00 en een schade van € 1.000,00 welke u door een medewatersporter is toegebracht. Ondanks het feit dat uw schade onder het eigen risico blijft, wilt u dit bedrag toch wel terugontvangen. Maatschappijen doen niets met een dergelijke schade, en dus moet uw eigen tussenpersoon de schade voor u verhalen.
Vandaar de noodzaak uw verzekering bij een gespecialiseerd kantoor als Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. onder te brengen.

Diefstalpreventie
Een boot is een gemakkelijk doelwit voor het dievengilde. Het is helaas nog steeds zo dat er dagelijks boten en buitenboordmotoren worden gestolen.

Dit overkomt ieder jaar 1 op de 200 booteigenaren. De diefstal van waardevolle spullen uit de boot komt hier nog bij. In veel gevallen vergoeden de verzekeraars op de bootverzekering (een deel van) de schade. Als eigenaar blijft een diefstal erg vervelend. Tevens levert het claimen van diefstalschade bij verzekeraars de nodige administratieve rompslomp op (aangifte doen bij politie, invullen schadeaangifteformulier, etc).

De boot en/of buitenboordmotor is weg, en naast de financiële schade kan deze in veel gevallen ook niet snel worden vervangen. Alle reden voor u om preventiemaatregelen te treffen. Er zijn goede mogelijkheden om uw boot te beveiligen tegen diefstal. Daarnaast zijn er ook systemen die het mogelijk maken dat de boot snel teruggevonden wordt na diefstal, zogenaamde vaartuigvolgsystemen.

Preventietips
Net als bij het voorkomen dat uw auto wordt gestolen zijn er ook voor uw boot en/of buitenboordmotor een aantal eenvoudige maatregelen te nemen. Hieronder zijn een aantal tips opgenomen hoe u dit kunt voorkomen. (let op dat sommige hieronder genoemde tips minder vrijblijvend zijn en een vereiste kunnen zijn bij verzekeringsmaatschappijen).

  • Leg de boot zo goed mogelijk vast met een kabel of ketting en met een goedgekeurd slot.
  • Maak het inbrekers lastig, zorg voor goed hang- en sluitwerk bij de kajuitingang.
  • Zorg voor een aanvullend elektronisch beveiligingssysteem, bijvoorbeeld een alarmsysteem of een vaartuigvolgsysteem.
  • Stal uw vaartuig in de winter in een veilige botenstalling.
  • Als u uw boot op een trailer heeft staan, beveilig deze dan met een passend en goedgekeurd slot (bijv. een koppelingsslot of wielklem).
  • Registreer de gegevens en kenmerken van uw boot. De registratiekaart kunt u downloaden via www.stichtingvbv.nl.
  • Indien mogelijk haal uw motor van de boot of zorg anders dat er een goedgekeurd buitenboordmotorslot op zit.
  • Niets erin, niets eruit; neem waardevolle spullen mee bij het verlaten van de boot.
  • Doe bij diefstal of vermissing altijd aangifte bij de politie.

Beter beveiligd
Verzekeraars vinden het belangrijk om diefstal van boten en buitenboordmotoren tegen te gaan. Dit om de schadelast te beperken en daarmee de premies betaalbaar te houden. De verzekeraars hebben samen met de overheid en brancheorganisaties het Keurmerk voor Vaartuigbeveiliging ontwikkeld. Het Keurmerk geldt alleen voor beveiligingsproducten die aan de gestelde VbV-eisen voldoen. Een aantal verzekeraars eisen deze producten of verlenen korting als deze producten zijn geïnstalleerd. Informeer naar de mogelijkheden.

Categorieën beveiligingsproducten
Binnen het Keurmerk Vaartuigbeveiliging worden een drietal categorieën van beveiligingsproducten onderscheiden.

Categorie 1 Mechanische beveiliging (kabels en sloten)
Categorie 2 Alarmsysteem
Categorie 3 Vaartuigvolgsysteem

Mechanische Beveiliging
Uw boot kunt u vastleggen met goedgekeurde kabels, kettingen en sloten. Let er daarbij op dat er gebruik gemaakt wordt van goede bevestigingspunten, zowel aan de boot- als aan de walzijde. Voor buitenboordmotoren zijn er speciale sloten ontwikkeld.

Alarmsysteem
Om inbrekers af te schrikken zijn er systemen die bij inbraak optische en akoestische signalen afgeven. Deze systemen worden zo ingesteld dat nodeloze alarmeringen worden voorkomen.

Vaartuigvolgsysteem
Een vaartuigvolgsysteem geeft na diefstal een melding door aan een alarmcentrale. Hierbij wordt ook de exacte positie van het vaartuig doorgegeven. Hierdoor is de politie in staat om de boot snel weer terug te vinden.

Watersportbeveiliging aanschaffen
Een specialist in beveiligingsproducten voor de watersport is Multimill. Zij hebben ook een online webwinkel www.watersportbeveiliging.com waar ook gecertificeerde beveiligingsproducten zijn te vinden. Indien u via ons kantoor verzekerd bent dan krijgt u op uw aankoop een korting van 10%. Vul hiervoor de kortingscode “Datacombinatie” in.

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de pleziervaartuigverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven