Begrippen bootverzekeringen

Door watersporters worden de “kleine lettertjes” vaak niet gelezen. Indien deze wel gelezen worden, dan roepen bepaalde termen in de polisvoorwaarden vaak vragen op. Hieronder treft u een uitleg over veel voorkomende begrippen in relatie tot een bootverzekering. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Aftrek nieuw voor oud

Op steeds meer polissen wordt geen aftrek nieuw voor oud toegepast. Maar wat is een aftrek nieuw voor oud precies?

Aftrek nieuw voor oud
Indien de verzekeraar na een schade een aftrek nieuw voor oud toepast, dan betekent dit  dat u bij een schade minder uitgekeerd krijgt dan de hoogte van het schadebedrag. Dit heeft als reden dat de verzekeraar er vanuit gaat de waarde van het verzekerde object stijgt vanwege een reparatie of een vervanging van een onderdeel.
Er worden bij reparatie normaliter immers nieuwe onderdelen gebruikt ter vervanging van oudere onderdelen.

Voorbeeld
Stel dat uw mast inmiddels 20 jaar oud is en door een gedekte schadegebeurtenis dient te worden vervangen.

Op het vaartuig zal een nieuwe mast worden geplaatst. Omdat de beschadigde mast in dit voorbeeld een leeftijd heeft van 20 jaar, gaat de verzekeraar er vanuit dat er een verbetering plaatsvindt.

De bedoeling van een verzekering is dat u schadeloos wordt gesteld en dat u niet beter mag worden van een verzekering. Door een aftrek nieuw voor oud toe te passen wordt u schadeloos gesteld en wordt u er niet beter van (door geen aftrek nieuw voor oud toe te passen wordt het vaartuig immers meer waard)

Berekening van de aftrek nieuw voor oud
Op veel van de polissen bootverzekering welke wij hanteren wordt geen aftrek nieuw voor oud toegepast, wat natuurlijk zeer gunstig is. Wij horen vaak van offerteaanvragers welke wel een aftrek nieuw voor oud op de polis hebben dat zij van medewatersporters te horen hebben gekregen dat verzekeraars niets uitkeren indien er sprake is van een aftrek nieuw voor oud, omdat het onderdeel te oud is.

Een schade kan worden uitgesplitst in een factor arbeid (kosten voor het monteren of plaatsen van de mast) en de factor materiaal (wat kost de mast). Wij wijzen u erop dat in bijna alle polissen met hierin de regeling dat er wel een aftrek nieuw voor oud wordt toegepast staat vermeld dat alleen over de factor materiaal een aftrek wordt toegepast. Op de arbeidsfactor wordt doorgaans geen aftrek toegepast.

Omdat uurlonen een steeds groter deel van de schade bedragen, zullen de verschillen in uitkering tussen een polis met hierop wel een aftrek nieuw voor oud en een polis zonder aftrek nieuw voor oud qua uitkering steeds kleiner worden.

Kiest u voor een polis zonder een aftrek nieuw voor oud dan liggen doorgaans de premie hoger ten opzichte van een polis waarop wel een aftrek wordt toegepast.

No Blame no claim

In beginsel geldt op de bootverzekering dat een niet volledig verhaalde schade van invloed is op uw no-claimkorting. Een no-claimkorting is bedoeld om verzekerden te belonen in verband met het niet claimen van schade op de polis.

Er zijn een aantal situaties te bedenken waarbij een verzekerde geen of weinig invloed heeft op de schade. En waarom zou een verzekerde dan gestraft moeten worden omdat hij een schade claimt!

Enkele verzekeraars hanteren om deze reden de no-blame no-claim regeling. In het kort komt het erop neer dat verzekeraars in de polisvoorwaarden opnemen dat bepaalde schadeoorzaken nooit invloed hebben op de no-claimkorting.

Grote premieverschillen

Dit kan een groot voordeel zijn in vergelijking met verzekeraars welke geen no blame no claim regeling kennen, omdat u vaak pas na meerdere jaren weer de maximale no-claimkorting heeft bereikt.

eigen gebrek en gevolgen eigen gebrek

Veelal krijgen wij de vraag wat wordt verstaan onder schade door een eigen gebrek. Is dit een gebrek van de verzekeringnemer bij het onderhoud van de boot of is dit iets anders? En wat is er op de polis verzekerd? Het eigen gebrek zelf of de gevolgen? Wij gaan in het kort in op het eigen gebrek op de bootverzekering.

Eigen gebrek is wettelijk niet verzekerd
Artikel BW 7:951 is er duidelijk over. Het eigen gebrek welke wordt onderverdeeld in een tweetal schadeoorzaken is van de dekking uitgesloten. Het onderscheid hierin is:

  • Schade die is veroorzaakt door de aard van de zaak
  • Schade die is veroorzaakt door de hoedanigheid van de zaak (een slechte eigenschap die de zaak niet behoorde te hebben)

Gelukkig mogen verzekeraars afwijken van dit wetsartikel. Tussen polissen zien wij grote verschillen van aanbieders die hier wel of niet van afwijken.

Onderscheid eigen gebrek zelf en gevolgschade eigen gebrek
Veel aanbieders vergoeden uitsluitend de gevolgschade van een eigen gebrek en niet het eigen gebrek zelf. In de polisvoorwaarden komt u vaak tegen dat “de gevolgen van een eigen gebrek verzekerd zijn”. Vaak is dan het eigen gebrek zelf niet verzekerd!

Onderscheid in soorten eigen gebrek
Als aanbieders al het eigen gebrek meeverzekeren, dan wordt nagenoeg altijd de aard van de zaak uitgesloten. Het is daarom altijd goed om in de polisvoorwaarden na te lezen wat een aanbieder verzekert. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan veroudering, normale slijtage, verrotting, etc.

Een menselijke fout, is dat ook een eigen gebrek?
Wordt de boot niet winterklaar gemaakt of vergeet u olie bij te vullen? Dit wordt niet onder een eigen gebrek verstaan. Ook al is het eigen gebrek op uw polis verzekerd, dan betekent dit dus ook nog niet dat de hieruit voortvloeiende schade op uw polis is verzekerd!

Links over dit onderwerp

Voorbeeld van een eigen gebrek

Begrippen

“Eenzijdig gelaste standpijp, afgebroken door normaal corrosieproces (eigen gebrek aard van de zaak)”
Schade is afgewezen

Vervanging manchet saildrive

Is uw boot voorzien van een saildrive, dan dient het manchet van de saildrive periodiek te worden vervangen. Verzekeraars verwachten van u dat u tijdig voor vervanging zorgdraagt. Hierbij wordt vaak uitgegaan van de vervangingstermijn welke door de fabrikant is opgegeven. Vaak is deze gesteld op vervanging elke 7 jaar.
Ontstaat er schade aan uw vaartuig in verband met het niet tijdig vervangen? Dan loopt u de kans dat de verzekeraar uw schade afwijst.

Verlenging vervangingstermijn saildrive manchet

Enkele aanbieders hebben aangegeven de vervangingstermijn van het manchet van de saildrive te willen verlengen naar 15 jaar. Dit is een aanzienlijke kostenbesparing voor de watersporter. Waar de ene watersporter na 14 jaar aan zijn derde manchet toe is, varen andere watersporters nog met het eerste manchet!

Overtuigd ? Wij doen u graag een vrijblijvende offerte